17.1.1 Pohjavedet

Pohjavesien ympäristötavoitteiden kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä ovat suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen, pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostaminen, tienpidon pohjavesivaikutusten vähentäminen, uusien riskitoimintojen ohjaaminen pohjavesialueen ulkopuolelle sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.

Esitykset eri toimialueilla toteutettaviksi toimenpiteiksi on esitetty luvussa 11. Arvio pohjavesien toimenpiteiden kustannuksista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella vesienhoitokaudelle 2022–2027 on yhteensä 809 000 € vuodessa (taulukko 17.1).

Taulukko 17.1. Arvio pohjavesien toimenpiteiden kustannuksista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella kaudella 2022–2027. Tarkemmat kustannusarviot löytyvät sektorikohtaisista tarkasteluista. Maatalouden osalta kustannukset ovat pintavesien toimenpiteiden kustannuksissa.

Sektori

Perustoimenpide (1000 €/v)

Muu perustoimenpide (1000 €/v)

Täydentävä toimenpide (1000 €/v)

Yhteensä

(1000 €/v)

Suojelusuunnitelmat

 

46,3

 

46,3

Pilaantuneet maa-alueet

 

165,3

89,6

254,9

Liikenne

 

504,7

 

504,7

Vedenotto

 

3,3

 

3,3

Yhteensä

 

719,6

89,6

809,2