6.1 Pohjavedet vesienhoidon suunnittelussa

Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan maa- tai kallioperään varastoitunutta kyllästyneessä vyöhykkeessä yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä. Pohjavesimuodostumalle ominaista on merkittävä pohjaveden virtaus ja se mahdollistaa merkittävän pohjavedenoton (keskimäärin vähintään 10 m³/vrk). Pohjavesimuodostumat ovat ympäristöhallinnon kartoittamia ja luokittelemia vedenhankintaa varten tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Pohjavettä on maaperässä muuallakin kuin luokitelluilla pohjavesialueilla, mutta sitä ei käsitellä tässä toimenpideohjelmassa.

Vesistöihin purkautuvalla pohjavedellä, sen laadulla ja määrällä, on vaikutus myös pintavesien ekologiseen tilaan. Esimerkiksi pienvesiin ja virtavesiin purkautuva pohjavesi turvaa vesien ominaispiirteitä ja pitää veden lämpöä ja laatua lajistolle sopivana. Pohjavedenotto ja muut pohjavesiä uhkaavat toimet vaikuttavat pohjavesimuodostumien lisäksi myös pintavesien tilaan.

Toimenpideohjelmassa käsitellään kaikki vedenhankintaa varten tärkeät (1- ja 1E-luokka) ja vedenhankintaan soveltuvat (2- ja 2E-luokka) pohjavesialueet (kuva 6.1). Tarvittaessa huomioidaan myös muut alueet, joilla on oleellista vaikutusta pintavesien tilaan tai maaekosysteemeihin (E-luokka). Riskipohjavesialueet, joilla pohjaveden hyvä tila on heikentynyt tai uhattuna, käsitellään toimenpideohjelmassa yksityiskohtaisemmin kappaleessa 9.1. 

Kartta

Kuva 6.1. Toimenpideohjelmassa käsitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen luokitellut pohjavesialueet. Luokan 1 pohjavesialueen pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään 20–30 vuoden kuluessa. Luokkaan 2 kuuluva pohjavesialue soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta sille ei ole toistaiseksi osoitettu käyttöä. E-luokan pohjavesialueilla on merkitystä pintavesi- tai maaekosysteemille.