13.2 Maaperästä tuleva happamuus

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä (sulfidisedimenttejä), joista vapautuu hapettumisen seurauksena happamuutta maaperään ja vesistöihin. Maaperän hapettuminen voi olla seurausta maankohoamisesta ja maankäytön kuten ojituksen ja maiden kuivatuksen myötä pohjavedenpinnan laskemisesta. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja usein myös liejupitoisia.

Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorina-meren korkeimman rannan alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Lounais-Suomessa noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella. Tyypillisesti nämä alavat vanhan merenpohjan kerrostumat ovat nykyisin viljelyskäytössä tai turpeen alla soiden pohjalla.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella happamia sulfaattimaita on erityisesti Vakka-Suomen alueella Laajoen ja Sirppujoen valuma-alueilla, Eurajoen valuma-alueen ala- ja keskiosissa, Kokemäenjoen alaosan alueilla ja Tattaranjoen valuma-alueella sekä Karvianjoen alueella Leväsjoen valuma-alueella. Näissä kaikissa on havaittu happamista sulfaattimaista johtuvia ongelmia, joista viimeisimpänä Eurajoen kalakuolema joulukuussa 2018. Potentiaalisia happamia sulfaattimaita on kuitenkin toimenpideohjelma-alueella hyvin paljon (kuva 13.5) ja ne tulee ottaa huomioon mm. maankäytössä.  

Happamista sulfaattimaista aiheutuvia ongelmia ovat mm. maaperän ja vesistöjen happamoituminen sekä haitallisten metallien liukeneminen maaperästä ja sitä kautta myös pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen aiheuttaen mm. kalakuolemia. Lisäksi happamista sulfaattimaista aiheutuu ongelmia maatalouden tuottavuuteen ja kasvillisuuden monimuotoisuuteen, pohjaveden pilaantumista sekä teräs- ja betonirakenteiden syöpymistä rakentamisessa.

Happamuuskuormitus riippuu hyvin paljon sääoloista, ja ilmaston muuttuessa onkin arveltu happamilta sulfaattimailta tulevan kuormituksen lisääntyvän ja ajoittuvan jatkossa kuivien kesien jälkeisiin sateisiin syksyihin. 

Kartta

Kuva 13.5. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys toimenpideohjelma-alueella GTK:n tekemien yleiskartoitusten ja ennakkoarvion mukaan.