1.1 Toimenpideohjelman tarkoitus ja tavoitteet

EU:n alueelle on asetettu yhteiset tavoitteet vesien tilan parantamiseksi. Tavoitteet on määritelty vesipolitiikan puitedirektiivissä (2000/60/EY), jonka tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan koko EU:n alueella vuoteen 2015 mennessä. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Suomessa direktiivi on pantu toimeen lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja siihen liittyvillä asetuksilla. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia. Vesienhoidossa otetaan huomioon myös merenhoidon, tulvariskien hallinnan sekä luonnonsuojelun tavoitteet.

Vesienhoitoa suunnitellaan vesienhoitoalueittain, joita on Manner-Suomessa seitsemän. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta sekä niihin yhteydessä olevista rannikkovesistä. Pirkanmaan alue kuuluu pääasiassa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja osin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Vesien tilan arviointi, seuranta, tilatavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet kootaan vesienhoitosuunnitelmaksi, joka tehdään jokaiselle vesienhoitoalueelle. Vesienhoitosuunnitelma pohjautuu kunkin ELY-keskuksen omalta alueeltaan laatimiin toimenpideohjelmiin ja se sisältää yhteisen näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2010–2015 joulukuussa 2009 ja niiden toimeenpano jatkui Suomessa kaikilla toimintasektoreilla vuoden 2015 loppuun saakka. Toiset vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021 valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2015 ja niiden toimeenpano jatkui Suomessa kaikilla toimintasektoreilla vuoden 2021 loppuun saakka. Kolmannen kauden toimenpiteitä suunniteltaessa on huomioitu 2. kauden toimenpiteiden toteutuminen ja niiden vaikutus vesien tilaan. Lisätietoa vesienhoidosta ja vesienhoidon järjestämisestä vesienhoitoalueella on saatavilla osoitteessa www.ymparisto.fi/lantinenvesienhoitoalue.


Tämä päivitetty Pirkanmaan alueen toimenpideohjelma (TPO) ulottuu vuoteen 2027. Päivityksen yhteydessä on tehty väliarvio vesien tilasta ja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tämä toimenpideohjelma sisältää yhteisen näkemyksen vesistöalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Vesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet esitellään luvussa 9.

 

Vesienhoitoalueella tarkoitetaan aluetta, joka koostuu yhdestä tai useasta vesistöalueesta sekä niihin yhteydessä olevista pohja- ja rannikkovesistä.

 

Pirkanmaa kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

 

Vuoteen 2021 ulottuvien toimenpideohjelmien toimeenpano on meneillään kaikilla toimintasektoreilla ja alueilla. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista vuoden 2018 lopun tilanteessa voi tarkastella verkkosivulla https://seuranta.vaikutavesiin.fi/. Seurannan tavoitteena on vesienhoitosuunnitelmien toteutumisen lisäksi saada lisää tietoa toimenpiteiden toteutuksen etenemisestä ja kustannuksista. Näitä tietoja tarvitaan myös vesienhoitosuunnitelmien päivittämiseen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella laaditaan yksi toimenpideohjelma, jossa on mukana sekä pinta- että pohjavedet. Pintavesien toimenpideohjelma koostuu neljästä osa-alueesta: Näsijärven alue ja Tarjanne, Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti, Ikaalisten reitti ja Jämijärvi sekä Pyhäjärven alue ja Vanajavesi (kuva 7.1). Osa-alueet sijaitsevat pääosin Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella, mutta ulottuvat osittain Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (Ikaalisten reitti ja Jämijärvi), Keski-Suomen ELY-keskuksen (Näsijärven alue ja Tarjanne, Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti) ja Hämeen ELY-keskuksen (Pyhäjärven alue ja Vanajavesi, Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti) alueille. Pohjavesien toimenpideohjelma kattaa koko Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen. Pirkan-maan ELY-keskuksen alueen Punkalaitumenjoki ja Kauvatsanjoen reitti kuuluvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimenpideohjelmaan (Kokemäen alaosan – Loimijoen osa-alue).

Toimenpideohjelman laatiminen on aloitettu vesien tilaongelmien edellisen arvion päivittämisellä (kuva 1.1). Tätä varten on päivitetty vesien tilaa ja siihen vaikuttavia toimia koskevia tietoja. Vesien ekologisen ja kemiallisen luokittelun avulla on asetettu vesistökohtaiset ja vesimuodostumakohtaiset tilatavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi on ongelmakohteissa tarkasteltu erilaisia toimenpidevaihtoehtoja ja laadittu tässä ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset. Toimenpideyhdistelmien muodostamisprosessia on kuvailtu kaavamaisesti kuvassa 1.1.

 

Kaikki valtakunnalliset ohjeet vesienhoidon suunnitteluun liittyen on koottu Vesienhoidon valtakunnalliselle ”Suunnitteluopas” internetsivulle

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas

 

Toimenpiteiden kokoamisprosessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.1. Toimenpideohjelmassa esitettävien toimenpiteiden kokoamisprosessi.