14.7 Suojelusuunnitelmat

Alueiden käytön suunnittelun sekä viranomaisvalvonnan ja -ohjauksen avuksi on laadittu pohjaveden suojelusuunnitelmia. Suojelusuunnitelmien laatimisesta vastaa yleensä kunta tai vesihuoltolaitos. Suojelusuunnitelmassa esitetään kunkin alueen pohjavesiolosuhteet ja riskitoiminnat sekä pohjavesialuekohtaiset toimenpiteet, joilla riskejä voidaan vähentää.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelmien laatiminen perustuu vesienhoitolakiin ja ohjeistukseen. Suojelusuunnitelma on keskeinen vesienhoidon työkalu. Osa suojelusuunnitelmista on jo kuitenkin vanhoja eivätkä ne täytä tämän päivän vesienhoitotyön vaatimuksia.

Pirkanmaan pohjavesialueista (158) 119 alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2010 tai sen jälkeen, 12 alueen suojelusuunnitelma on päivityksessä ja 29 alueen suunnitelma on tehty ennen vuotta 2010 (taulukko 14.14). Kymmenellä pohjavesialueella ei ole lainkaan suojelusuunnitelmaa. Kokonaisuutena tilanne on hyvä. Vanhimmat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat pitäisi kuitenkin pikaisesti päivittää. Päivitys olisi hyvä tehdä 6–10 vuoden välein.

Taulukko 14.14. Pirkanmaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. (Tilanne 06/2021)

Kunta

Uusimman version julkaisuvuosi

Akaa

Laaditaan vuoden 2021 aikana

Hämeenkyrö

2015

Ikaalinen

2001

Juupajoki

2015

Kangasala

2021

Kihniö

1997

Kuhmoinen

2019

Lempäälä

2012

Mänttä-Vilppula

1995 ja 1999, päivittäminen aloitettu 2021

Nokia

2019

Orivesi

2015

Parkano

2015

Punkalaidun

2012

Pälkäne

 

Isokangas-Syrjänharju ja Kollolanharju

2014

Luopioisten pohjavesialueet

2004

Ruovesi

2021

Sastamala

 

Houhajärvi – Sammaljoki

2020

Kinnala – Koppalaisenmaa – Nokari

2015

Hyyniälänkangas – Suodenniemi 

2010

Tampere

2020

Urjala

2015

Valkeakoski

2012

Sääksmäki

2016

Vesilahti

Virrat

2010

Ylöjärvi

 

Kurun ja Viljakkalan pohjavesialueet

2010

Ylöjärvenharju

2004

 

Pohjaveden määrää ja laatua seuraavat pääasiassa ympäristöhallinto, vedenottajat ja muut lupavelvolliset toiminnanharjoittajat. Nykyisellään pohjavesien seuranta ei anna riittävän kattavaa kuvaa pohjavesien laadusta ja määrästä. Tämän vuoksi seurantaa tulisi lisätä. Kaikki vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet tulisi saada vedenottajien suorittaman raakaveden seurannan piiriin.

Pohjavesien suojelun kannalta tärkeitä toimenpiteitä ovat pohjavesiselvitykset, joilla saadaan tietoa maaperän rakenteesta ja pohjavesialueen rajoista, pohjaveden laadusta ja pinnankorkeudesta, pohjavettä suojaavista kerroksista, pohjaveden virtauksista ja niihin vaikuttavista kalliokynnyksistä sekä mahdollisista uusista vedenottopaikoista (taulukko 14.15). Tietyissä tapauksissa pohjavesialueen geologiset tai hydrogeologiset olosuhteet vaativat myös harjun geologisia rakenneselvityksiä tai pohjavesialueen mallinnusta. Usein pohjavesitutkimuksiin kuuluvat esimerkiksi geofysikaaliset tutkimukset, maaperäkairaukset, pohjavedenpinnan korkeushavainnot sekä koepumppaukset, jotka ovat oleellisia pohjavesialueen rakenteen, virtauskuvan ja antoisuuden selvittämisessä.

Taulukko 14.15. Pirkanmaan rakenneselvitykset.

Kunta, pohjavesialue

Valmistumisvuosi

Hämeenkyrö, Mannanmäki

2019

Hämeenkyrö, Mihari

valmistuu 2022

Hämeenkyrö, Ulvaanharju

2020

Kangasala, Riku

valmistuu 2021

Nokia, Maatialanharju

2018

Tampere, Aakkulanharju

2015, päivitykset 2017, 2019

Tampere, Epilänharju-Villilä A

2018

Tampere, Epilänharju-Villillä B

2017, päivitys 2019

Ylöjärvi, Ylöjärvenharju

2018

 

Geologisia rakenneselvityksiä on Pirkanmaalla laadittu kaikkiaan seitsemälle pohjavesialueelle.

Toimenpiteiden toteutuminen vuoteen 2021

Toisella kaudella pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen on osoitettu 15 pohjavesialueelle ja laatiminen yhdelle. Toimenpide on toteutunut kahdeksalla pohjavesialueella ja aloitettu yhdellä. Kuudella pohjavesialueella toimenpide on tekemättä.

Yhteistarkkailua on esitetty kuudelle pohjavesialueelle, joille on sijoittunut runsaasti toimintoja. Kaikilla näillä alueilla ei ole toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuja, mutta alueen laajemman tarkkailun on katsottu olevan tarpeen. Toimenpiteet eivät ole toteutuneet. Aakkulanharjun, Epilänharju-Villillä A:n ja B:n sekä Ylöjärvenharjun yhteistarkkailun suunnittelu on käynnistetty, mutta ei ole vielä toiminnassa.

Pohjavesiselvityksiä on osoitettu Pälkäneen Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueelle kaavoituksen takia, sekä pohjavedenhankinnan selvittämiseksi Ruoveden Siikakankaalla ja Tampereen Jakamakankaalla. Toimenpiteet eivät ole toteutuneet. Ruoveden Siikakankaalle on laadittu opinnäytetyönä Maa-ainesten ottamisen, pohjavesien suojelun ja vedenhankinnan yhteensovittaminen Virtain Puttosharjulla ja Ruoveden Siikakankaalla (Nylund 2018).

Rakenneselvityksen laatimista on esitetty viidelle pohjavesialueella. Näistä neljä on toteutunut.

Toimenpiteet kaudelle 2022–2027

Suojelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen ovat vesienhoitolain (1299/2004) mukaisia muita perustoimenpiteitä (taulukko 14.16). Täydentävänä toimenpiteenä on pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitys/mallinnus. Pohjavesiselvityksen tekeminen (esim. vedenhankintaa tai muuta tutkimustarvetta palveleva pohjavesiselvitys) on poistettu toimenpiteistä. Aikaisemmat pohjaveden tilan seurantaan ja selvityksiin liittyvistä toimenpiteistä yhteistarkkailun järjestäminen ja valtakunnallisten seuranta-asemien laajentaminen on siirretty ohjauskeinojen kautta edistettäväksi.

Taulukko 14.16. Suojelusuunnitelmien ja selvitysten toimenpiteet.

Sektori

Toimenpiteen nimi

Toimenpide tyyppi

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset

Pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitys/

mallinnus

Täydentävä toimenpide

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen

Muu perustoimenpide

 

Kolmannella kaudella suojelusuunnitelman päivittämistä on esitetty 65 pohjavesialueelle Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Pälkäneen, Virtain ja Ylöjärven alueilla.

Nykykäytäntönä on, että pohjavesialueiden suojelusuunnitelma laaditaan kaikille kunnan pohjavesialueille yhtä aikaa. Päivitysesitys koskettaa niitä kuntia, joiden suojelusuunnitelma on hyvin vanha tai vanhentumassa vuoden 2027 loppuun.

Ylöjärven Ylöjärvenharjun osalle on esitetty virtausmallin laatimista liittyen pohjavesialueen pohjavedestä suoraan riippuvaiseen arvokkaaseen ekosysteemiin.