11 Tarkasteltavat pohjavesialueet

 

Pirkanmaalla on 158 luokiteltua pohjavesialuetta

 

1-luokka: 69

1E-luokka: 14

2-luokka 65

2E-luokka:

9 E-luokka: 1

 

Pohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 350 km2. Laskennallisen arvion mukaan pohjavettä muodostuu luokitelluilla pohjavesialueilla noin 160 000 m3 vuorokaudessa.

 

Toimenpideohjelmassa käsitellään vedenhankintaa varten tärkeät ja muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet sekä pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (luokat 1, 1E, 2, 2E ja E). Pohjavesialueita, joilla pohjaveden hyvä tila on heikentynyt tai uhattuna (riski-pohjavesialueet ja huonossa tilassa olevat pohjavesialueet), tarkastellaan yksityiskohtaisemmin.

Suomen merkittävimmät pohjavesivarat sijaitsevat pääosin viimeisimmän jääkauden loppupuolella jäätikön vetäytymisen seurauksena syntyneissä harjuissa ja reunamuodostumissa. Pirkanmaan pohjavesialueet kuuluvat Sisä-Suomen pohjavesimuodostumien ryhmään. Pirkanmaan merkittävimmät pohjavesivarat sijaitsevat Hämeenkyröstä Ylöjärven, Tampereen, Ruoveden ja Oriveden kautta Juupajoelle kulkevassa Sisä-Suomen reunamuodostumassa ja Ikaalisista Hämeenkyrön, Ylöjärven, Tampereen ja Kangasalan kautta Pälkäneelle kulkevassa saumaharjujaksossa.

Sisä-Suomen reunamuodostuman pohjoispuolisessa osassa Pirkanmaata on useita pitkiä harjujaksoja, joista suurin saa alkunsa Sisä-Suomen reunamuodostumalta kulkien Ruoveden ja Virtain poikki luoteeseen. Saumaharjujakson eteläpuolisella Pirkanmaalla kulkee muutama suurempi luoteis-kaakkoissuuntainen harjujakso, mutta pohjavesivarat ovat tässä osassa Pirkanmaata kuitenkin vähäisemmät. Jokusia pieniä vedenottamoita sijaitsee myös hyvätuottoisilla hiekka- ja soramoreenimuodostumilla.

Pohjavesialueiden rajaus ja luokitus perustuu alueen maa- ja kallioperän hydrogeologisiin ominaisuuksiin. Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta säädetään nykyisin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Lain muutos tuli voimaan 1.2.2015. Vesienhoitolain (1299/2004) mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokittelua on käsitelty tarkemmin Ympäristöministeriön vuoden 2018 julkaisussa ”Pohjavesialueet – opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan”.

Pirkanmaalla luokiteltuja pohjavesialueita on yhteensä 158 kpl, joista 1-luokkaan kuuluu 69, 1E-luokkaan 14, 2-luokkaan 65, 2E-luokkaan 9 pohjavesialuetta ja E-luokkaan yksi pohjavesialue (tilanne 2021) (kuva 11.1). Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle (VHA 3) pohjavesialueista sijoittuu yhteensä 149 aluetta ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (VHA 2) 9 aluetta. Pirkanmaan pohjavesialueet on esitetty kuvassa 11.2 ja liitteessä (liite 3).

Laskennallisen, muodostumisalueen pinta-alaan, sademäärään ja maaperän vedenläpäisevyyteen perustuvan arvion mukaan pohjavettä muodostuu luokitelluilla pohjavesialueilla noin 160 000 m3 vuorokaudessa. Tästä määrästä 67 % muodostuu 1- ja 1E-luokan pohjavesialueilla. Pohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 350 km2, josta 59 % sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille (luokat 1 ja 1E).

Harjumaisemaa Ikaalisten Vatulanharjulta.

Kuva 11.1. Harjumaisemaa Ikaalisten Vatulanharjulta.

Pirkanmaan pohjavesialueet.

Kuva 11.2. Pirkanmaan pohjavesialueet.