13.1 Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen, riskialueeksi nimeäminen ja tilan luokittelu

Ennen varsinaista pohjaveden tilan luokittelua arvioidaan pohjavesien tilaa heikentävien tekijöiden aiheuttama riskin taso pohjaveden laadulle ja määrälle. Riskialueiksi nimetyille pohjavesialueille tehdään tarvittavat lisätarkastelut ja tarkempi tilan arviointi. Pohjavesien tilaa heikentävien tekijöiden arvioinnista vesienhoidon kolmannelle suunnittelukaudelle on laadittu ohje ”Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pohjavesissä, Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027-sarja”. Vesienhoidon suunnitteluopas.

Pohjavesien riskitekijöistä on laadittu valmis lista, joka pohjautuu EU komission määrittämään merkittävien paineiden listaan. Kansalliset käytössä olevat riskitekijät on kytketty komission määrittämiin paineisiin. Riskitekijälistaan on tullut edelliseen riskinarviointiin verrattuna seuraavia muutoksia:

  • Riskitekijöihin on lisätty uusi vaihtoehto, Historiallinen pilaantuminen, jota käytetään silloin, kun pilaantumisen aiheuttanutta riskitekijää ei enää ole
  • Riskitekijät on jaettu kemiallisen ja määrällisen tilan riskeihin
  • Määrälliseen tilaan vaikuttavat riskit koskevat vastedes vain pohjaveden pinnan alenemista

ELY-keskukset tunnistavat luokkiin 1,1E, 2, 2E ja E kuuluvien pohjavesialueiden ihmistoiminnasta aiheutuvat merkittävät riskitekijät. Riskinarvioita on voitu tehdä suojelusuunnitelmien tai WSP suunnittelun yhteydessä. Riskinarviot tallennetaan pohjavesitietojärjestelmässä (POVET) erillisen ”Riskitekijöiden arviot” -tallennuslomakkeen avulla.