3 Erityiset alueet

Valtioneuvoston asetuksen vesienhoidon järjestämisestä (2006) mukaisia erityisiä alueita ovat

  • vesimuodostumat, joista otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa (m3/vrk) tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin, Erityisiin alueisiin kuuluvat kaikki 1-luokan ja 1E-luokan pohjavesialueet.
  • Natura 2000 -verkostoon kuuluvat keskeiset alueet, joilla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää elinympäristön tai lajin suojelun kannalta,
  • EU-uimavesiksi määritellyt alueet.

Näiden lisäksi vesipuitedirektiivi mainitsee erityisinä alueina taloudellisesti merkittävien vedessä elävien lajien suojeluun tarkoitetut alueet sekä kuormituksen suhteen ravinneherkät alueet.

Vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen erityisten alueiden omasta lainsäädännöstä tulevien tavoitteiden kanssa.

Suomen ympäristökeskuksen tulee pitää yllä rekisteriä erityisistä alueista. Tällä hetkellä rekisteri koostuu useista erillisistä rekistereistä. Pirkanmaan erityiset alueet on esitetty kuvassa 3.1.

Pirkanmaan erityiset alueet

Kuva 3.1. Erityiset alueet Pirkanmaalla.