14.11 Pohjaveden ohjauskeinot 3. suunnittelukaudella

Pohjavesiin liittyvät ohjauskeinot ovat olleet luonteeltaan jatkuvia ja useat olivat käytössä jo aiemmilla vesienhoitokausilla. Ohjauskeinoja on esitelty tarkemmin liitteessä 4. Jatkuvaluonteisia ohjauskeinoja on tulevalle vesienhoitokaudelle karsittu ja monia ohjauskeinoja on muokattu, mutta myös uusia ohjauskeinoja on esitetty. Toimenpidepuolelta mm. seurantoihin, tarkkailuihin ja valvontoihin liittyvät toimenpiteet on siirretty kokonaisuudessaan ohjauskeinojen kautta edistettäväksi. Vesienhoidon kolmannelle hoitokaudelle esitetään yhteensä 10 eri ohjauskeinoa, jotka on jaoteltu taloudellisiin ja institutionaalisiin ohjauskeinoihin, tiedollisiin ohjauskeinoihin sekä tutkimusta ja kehittämistä palveleviin ohjauskeinoihin. Ohjauskeinojen vaikutusta toimenpiteiden edistämiseen on tarkasteltu aiempaa tarkemmin ja niille on määritelty seurantaindikaattorit sekä arviot kustannuksista (liite 4).