3.2 Suojelualueet

Yksi keinoista vesiekosysteemien turvaamiseksi on rekisteröidä vesielinympäristöjen ja lajien suojelun kannalta keskeiset suojelualueet ja ottaa ne huomioon vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Vedestä riippuvaisia luontotyyppejä ja lajeja on myös monilla muilla Natura-alueilla ja luontotyyppien ja lajien suojelutasoa tarkasteltaessa otetaan huomioon myös luontotyyppien ja lajien tila Natura -alueiden ulkopuolella. Siksi tavoitteiden yhteensovittamista ei ole rajattu vain suojelualuerekisteriin valittuihin alueisiin.

Valinta suojelualuerekisteriin ei tuo alueille lisäsuojeluvelvoitteita. Nimeäminen erityisalueeksi korostaa kuitenkin Natura-alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoidon suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Suojelutavoitteet on otettava huomioon vesienhoidon ympäristötavoitteiden asettamisessa. Erityisiin alueisiin liittyy toiminnallisen seurannan velvoite, mikäli vesienhoidon ympäristötavoitteet eivät toteudu.

Erityisiksi alueiksi valituilla Natura-alueilla pinta- ja pohjavesien tilaa tarkastellaan suhteessa alueen suojeluperusteina oleviin vesiluontotyyppeihin ja lajeihin. Pinta- ja pohjavesien tilan tulee olla sellaisella tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja. Vesistä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien vaatimukset asetetaan siis etusijalle ympäristötavoitteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Niissä tapauksissa, joissa suojeluperusteena on esimerkiksi vesien luonnontilaisuus tai karuus ja kirkasvetisyys, vesienhoitolain mukainen hyvän tilan tavoite ei välttämättä ole riittävä. Myös jonkin erityisesti suojellun lajin elinolot voivat edellyttää jopa parempaa tilaa kuin hyvä. Useimmiten vesienhoitolain tavoitteet vesien tilan suhteen ovat yhtenevät, koska vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen tukevat myös lajien ja niiden elinympäristön säilyttämistä.

Pirkanmaan alueelta rekisterissä on 16 aluetta (taulukko 3.1, kuva 3.1). Kohteiden luontotyyppien tilan on arvioitu tällä hetkellä olevan hyvä.

Taulukko 3.1. Pirkanmaan alueen suojelurekisteriin valitut Natura 2000 –alueet, perustelut ja niihin kohdistuvat uhat sekä arvio ympäristötavoitteiden täyttymisestä.

Aluekoodi

Natura 2000 -alue

Pääasiallinen perustelu

Pohja- vesi- alue

Uhat

Vesien-hoidon tavoitteiden täyttyminen

Suojeluarvojen tavoitteiden täyttyminen

FI0316005

Kirkkojärven alue (Kangasala)

linnusto, jättisukeltaja, luontaisesti ravinteiset järvet -luontotyyppi

x

ympäröivien peltojen rakennuspaineet, Kuohunlahden hapettomuus, tien levennys moottoritieksi, maa- ja metsätalouden hajakuormitus, meluhaitat, haitalliset vieraslajit

Ei

Kyllä

FI0316007

Salmuksen alue (Kangasala,Lempäälä)

pienvesien ja soiden luontotyypit, hiuskoukkusammal, lapinsirppisammal, hajuheinä

 

urheilu-, virkistys- ja muu vapaa-ajantoiminta

Kyllä

Kyllä

FI0316008

Hautalammi (Kangasala)

lapinsirppisammal.

 

avohakkuut ja muut metsätalouden toimenpiteet mm. metsäojitus, sähkölinjat

Eiarvioitu

Kyllä

FI0328004

Kukkiajärvi (Pälkäne,Hämeenlinna)

edustava karu kirkasvetinen järvi -luontotyyppi

 

ei rantarakentamista ohjaavaa kaavaa, ruoppaushankkeet, loma-asutus, maa- ja metsätalouden hajakuormitus

Kyllä

Kyllä

FI0333004

Kaakkurijärvet (Nokia)

linnusto, pienvesien ja soiden luontotyypit

 

haitallinen ihmistoiminta mm. urheilu-, virkistys- ja muusta vapaa-ajantoiminnasta aiheutuvat häiriöt, meluhaitat

Kyllä

Kyllä

FI0338004

Kukkolanjärvi (Pälkäne)

linnusto

 

maa- ja metsätalouden hajakuormitus, haitalliset vieraslajit, umpeenkasvu

Ei

Kyllä

FI0338005

Keiniänranta (Pälkäne)

edustavat tervaleppäkorpi ja -lehto luontotyypit

x

ojituksen ja teiden kuivattava vaikutus, haitalliset vieraslajit, loma- ja muu asutus, sähkölinjat

Kyllä

Kyllä

FI0341009

Ruottaniitty-Siikanotko (Ruovesi)

edustava lähde ja lähdesuo -luontotyyppi

 

metsäojitukset, avohakkuut

Ei arvioitu

Kyllä

FI0341018

Likasenkoski (Ruovesi)

hiuskoukkusammal

 

vedenkorkeuden ja varjostuksen muutokset

Kyllä

Kyllä

FI0349006

Tykölänjärvi (Valkeakoski,Pälkäne)

linnusto, luontaisesti ravinteiset järvet -luontotyyppi, jätti- ja isolampisukeltaja, täplälampikorento, saukko

 

maa- ja metsätalouden hajakuormitus, orgaanisen aineksen kasautuminen, haitalliset vieraslajit

Kyllä

Kyllä

FI0353002

Ruonanjoki (Ylöjärvi,Hämeenkyrö)

uhanalainen laji, saukko, kirjojokikorento, virtavesi-luontotyyppi

 

metsäojitukset, avohakkuut, maa- ja metsätalouden hajakuormitus, haja-asutus, rantojen muuttaminen

Ei

Kyllä

FI0356004

Pinsiön-Matalusjoki (Ylöjärvi, Nokia, Hämeenkyrö)

uhanalainen laji, saukko, virtavesi -luontotyyppi

x

pohjavedenotto, veden vähyys, haja-asutus, maa- ja metsätalouden hajakuormitus, metsäojitukset, avohakkuut, rantojen muuttaminen, liettyminen

Ei

Kyllä

FI0359001

Vähä-Arajärven puro (Akaa)

korpihohtosammal

 

metsätalouden toimenpiteet mm. hakkuut ja ojitus

Eiarvioitu

Kyllä

FI0303017

Saarioisjärvi (Valkeakoski)

linnusto

 

maa- ja metsätalouden hajakuormitus, umpeenkasvu, vieraslajit

Ei

Kyllä

FI0326003

Ahtialanjärvi (Lempäälä)

linnusto

 

säännöstely, haitalliset luontaiset lajit ja vieraslajit, maa- ja metsätalouden hajakuormitus, niiton ja laidunnuksen loppuminen, urheilu-, virkistys- ja muu vapaa-ajantoiminta

Ei

Kyllä

FI0900101

Isojärvi-Arvajan reitti (Kuhmoinen)

arvokas vesistökokonaisuus -luontotyyppi, saukko, linnusto, virtavesikutuiset kalat

 

kalastus, patorakenteet

Kyllä

Kyllä