14.6 Pilaantuneet maa-alueet

Riski maaperän pilaantumiseen liittyy usein tiettyihin toimintoihin kuten polttoaineen jakeluun ja varastointiin, sahoihin ja kyllästämöihin, kaatopaikkoihin, ampumaratoihin, kauppapuutarhoihin, romuttamoihin sekä kemiallisiin pesuloihin. Pohjavesialueilla sijaitsevat pilaantuneet maa-alueet ovat ongelmallisia, sillä riski haitta-aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen on suuri. Monia terveydelle haitallisia yhdisteitä voi liueta maaperästä pohjaveteen jopa vuosikymmenien ajan. Pilaantuneet maa-alueet voivat sisältää esimerkiksi öljyjä, raskasmetalleja, arseenia, polyaromaattisia hiilivetyjä, polykloorattuja bifenyylejä (PCB), kloorifenoleita, dioksiineja ja furaaneja sekä torjunta-aineita, kuten atratsiinia, heksatsinonia, bromasiilia ja bentatsonia.

Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaantuneista ja kunnostetuista maa-alueista on koottu maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI), jossa alueet luokitellaan käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen toimien perusteella neljään luokkaan. Toimivat kohteet -luokkaan kuuluvat alueet, joilla käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia aineita. Maaperän tila on näillä alueilla tarvittaessa selvitettävä toiminnan loppuessa tai muuttuessa. Alueilla, joilla on viranomaisten saamien tietojen perusteella harjoitettu toimintaa, jossa käsitellään haitallisia aineita, joita on voinut joutua myös maaperään, kuuluvat selvitystarve -luokkaan. Näillä kohteilla toiminta on jo loppunut. Arvioitavilla tai puhdistettavilla alueilla maaperään päässyt jäte tai aine on todetusti huonontanut maaperän laatua. Alueen puhdistustarve on arvioitava ja tarvittaessa alue on puhdistettava. Mikäli maaperä on tutkimusten perusteella todettu pilaantumattomaksi tai alueen maaperä on puhdistettu viranomaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti, sen todetaan kuuluvan luokkaan ei puhdistustarvetta.

Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) Pirkanmaalla sijaitsee kaikkiaan 2217 kohdetta, joista 363 sijoittuu pohjavesialueille. Pohjavesialueilla sijaitsevia Arvioitava tai puhdistettava -kohteita on 22, selvitystarve -kohteita 94 ja toiminnassa olevia kohteita on 98. Tavallisimpia kohteita polttoaineen jakelu ja liikennetoiminta, jätteenkäsittely, moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus, ampumaradat, metalliteollisuus, sahat ja kyllästämöt sekä taimi- ja kauppapuutarhat.  Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa.

Vanhoilta kaatopaikoilta voi kulkeutua kaatopaikkajätteen ja sen alapuolisen maaperän läpi imeytyneitä suotovesiä, joissa eri haitta-aineiden pitoisuudet voivat olla tavallisia jätevesiä korkeampia. Suoto- ja hulevedet voivat kohottaa esimerkiksi pohjaveden sähkönjohtokykyä, orgaanisen hiilen kokonaispitoisuutta sekä typpi- ja kloridipitoisuutta.

Toimenpiteiden toteutuminen vuoteen 2018

Toisella kaudella pilaantuneiden maa-alueiden kunnostussuunnittelua ja kunnostusta esitettiin Häpesuon kaatopaikalle Maatialanharjulla, Kollolanharjun vanhalle kaatopaikalle Pälkäneelle, Puttosharjulle Virroille, jossa on kunnostettavia kohteita pienteollisuusalueella sekä Ylöjärvenharjulle, jossa jatkuu liuotin- ja öljypäästön kunnostustyöt. 

Pilaantuneisuusselvitystä esitettiin pääsääntöisesti kaikille maaperän tilan tietojärjestelmän (Matti) selvitys-tarvekohteille, jotka sijaitsivat riskipohjavesialueilla tai selvityskohteilla. Toimenpidettä oli kohdennettu kaikkiaan 15 pohjavesialueelle.

Maatilanharjun Häpeänsuon kaatopaikka on kunnostettu, Puttosharjulla toimenpiteet ovat vielä osittain kesken, Ylöjärvenharjulla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostus jatkuu, Kollolanharjun vanhalle kaatopaikalle on laadittu kunnostussuunnitelma, mutta aluetta ei ole kunnostettu. Pilaantuneisuusselvityksistä muutama on toteutunut ja joitakin selvityksiä on aloitettu.

Toimenpiteet kaudelle 2022–2027

Pilaantuneiden maa-alueiden toimenpiteet säilyvät jatkossakin melko samanlaisina (taulukko 14.12). Toimenpiteen ”Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla” osalta ei esitetä muutoksia ja toimenpide kohdistetaan sellaisiin pilaantuneen maa-alueen kohteisiin, joiden status Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) on ”Selvitystarve tai Toimiva kohde”. Pilaantuneen maa-aluekohteen kunnostamisesta käytetään jatkossa termiä puhdistaminen ja korostetaan, että tarvittaessa puhdistetaan myös pohjavesi.

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen kohdistetaan toimenpiteenä kohteisiin, joiden status MATTI-järjestelmässä on ”Arvioitava tai puhdistettava”. Toimenpiteet koskevat myös tällä hetkellä MATTI-järjestelmään sisältymättömiä kohteita. Järjestelmään tulee uusia kohteita ympäristötiedon lisääntyessä. Turkistuotantoalueiden pilaantuneiden maiden puhdistaminen sisältyy maatalouden ja turkistuotantosektorin toimenpiteisiin. Uutena toimenpiteenä esitetään historiaselvitystä alueella sijainneista pilaavista toimista pilaantumislähteiden selvittämiseksi sellaisissa tapauksissa, joissa pilaantumisen alkuperä on tuntematon.

Maaperän tilan tietojärjestelmässä hallitaan mahdollisesti pilaantuneita, pilaantuneiksi todettuja sekä puhdistettuja kohteita, järjestelmässä on yli 27 000 kohdetta. Valtion toteuttamaa pilaantuneiden maa-alueiden tutkimusohjelmaa (Maaperä kuntoon -ohjelma) varten tietojärjestelmän kohteet priorisoidaan Tutkimusohjelman priorisointipisteytysmallilla (TUOPPI). Priorisoinnissa käytetään tietojärjestelmään tallennettuja perustietoja kohteesta; toiminnan toimialaa ja sijaintia herkillä alueilla. Pisteytysmallissa on neljä osaa; toimiala, pohjavesi, pintavesi sekä maankäyttö. Malli painottaa tärkeillä pohjavesialueilla olevia kohteita, lisäksi pisteytys lasketaan eri osien tehollisarvona, jolloin jo kahdesta osasta tulleet isot pisteet nostaa kohteen yhteispisteet korkealle. Tutkimusohjelmaan pääsyn valintakriteerinä on myös, että puhdistamisen vastuutahoa ei ole tiedossa tai vastuut ovat kohtuuttomia nykyiselle kiinteistön haltijalle. Jos alueella on havaittu päästöjä, se nostaa kohteen tutkimusten kiireellisyyttä. Valtion kunnostusohjelman kohteiden valintaa ja kunnostusjärjestystä varten on kehitetty oma kunnostuspisteytys pilaantuneille maille -malli (KUPPI), mallin toinen kehitysversio on testausvaiheessa. Mallissa huomioidaan alueelta löytyneiden haitta-aineiden pitoisuustaso ja ominaisuudet sekä arvioidaan, onko kulkeutumisriskejä, terveydellisiä riskejä ja ekologisia riskejä. Tuloksena saadaan priorisointipisteet, joita voidaan verrata muihin kohteisiin.

Taulukko 14.12. Pilaantuneiden maa-alueiden toimenpiteet.

Sektori

Toimenpiteen nimi

Toimenpide tyyppi

Pilaantuneet maa-alueet

Historiaselvitys alueella sijanneista maaperää ja pohjavettä mahdollisesti pilaavista toiminnoista

Täydentävä toimenpide

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Täydentävä toimenpide

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneen maa-aluekohteen / pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen

Muu perustoimenpide

 

Kolmannelle kaudelle toimenpiteitä pilaantuneen maaperän pilaantuneisuusselvitys (selvitystarve) ja pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen (arvioitava tai puhdistettava kohteet) esitettiin taulukossa 14.13 listatuille kohteille.

Taulukko 14.13. Kaudelle 2022–2027 esitetyt toimenpiteet, pilaantuneet maa-alueet ja kaatopaikat.

Kunta

Pohjavesialue

Luokittelu (Matti)

Kohde ja Matti-rekisterin id-nro.

Hämeenkyrö

Laitila

selvitystarve

polttonesteiden jakeluas. 100324869 (151384)

Kangasala

Kirkkoharju-Keisarinharju

selvitystarve

valimo 100332449

(20006710)

Kangasala

Kirkkoharju-Keisarinharju

arvioitava tai puhdistettava

teollisuuskaatopaikka 100316127

(90037)

Juupajoki

Huikonkangas

arvioitava tai puhdistettava

yhdyskuntakaatopaikka 100316217 (90128)

Nokia

Maatialanharju

selvitystarve

pintakäsittely 100317465

(91402)

Orivesi

Oriveden keskusta

selvitystarve

huoltoasema 100316679 (90602)

Orivesi

Hirtolahti

selvitystarve

varikko 100326359

(10000656)

Orivesi

Hirtolahti

selvitystarve

polttonesteiden jakeluas. 100316195 (90106)

Pälkäne

Isokangas-Syrjänharju

selvitystarve

huoltoasema 100316696

(90619)

Pälkäne

Isokangas-Syrjänharju

selvitystarve

kyllästämö 100332292

(20006549)

Pälkäne

Kollolanharju

arvioitava tai puhdistettava

yhdyskunta kaatopaikka 100317300 (91237)

Pälkäne

Kollolanharju

selvitystarve

romunkeräys 100317415

(91352)

Ruovesi

Jäminkipohja

selvitystarve

yhdyskuntakaatopaikka 100317321 (91258)

Ruovesi

Kirkkokangas

arvioitava tai puhdistettava

kyllästämö 100317312

(91249)

Ruovesi

Kirkkokangas

selvitystarve

huoltoasema 100316582

(90503)

Ruovesi

Navettaharju, Pakonen

selvitystarve

polttonesteiden jakeluasema 100316593 (90514)

Ruovesi

Visuvesi

selvitystarve

polttonesteiden jakeluasemat 100316593 (90507) ja 100324836 (151343)

Sastamala

Houhajärvi B

selvitystarve

yhdyskuntakaatopaikka 100316951 (90877)

Tampere

Aakkulanharju

selvitystarve

metalliteollisuus 100317242

(91176)

Tampere

Aakkulanharju

selvitystarve

huoltoasema 100316521

(90441)

Tampere

Aakkulanharju

selvitystarve

valimo, romunkeräys 100317127

(91057)

Tampere

Epilänharju-Villillä A

arvioitava tai puhdistettava

muu metalliteollisuus 100317296

(91232)

Tampere

Epilänharju-Villillä A

selvitystarve

konepaja 100317136

(91067)

Tampere

Epilänharju-Villillä A

selvitystarve

pintakäsittely 100317298

(91235)

Tampere

Epilänharju-Villillä B

selvitystarve

konepaja 100317120

(91049)

Urjala

Hyrsynharju

selvitystarve

huoltoasema 100316468

(90386)

Virrat

Liedenpohja

selvitystarve

saha 100317005

(90931)

Virrat

Liedenpohja

selvitystarve

polttonesteiden jakeluasema 100316426 (90343)

Virrat

Puttosharju

ei puhdistustarvetta (pohjaveden tila selvitettävä)

öljyvahinko 100333202

(20007534), puhdistettu, öljyä pohjavedessä

Virrat

Puttosharju

arvioitava tai puhdistettava

kemiallinen pesula 100316303

(90214), 100324482 (150941)

Virrat

Puttosharju

selvitystarve

tekstiiliteollisuus 100316324

(90236)

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

arvioitava tai puhdistettava

pintakäsittely 100326310

(10000603)

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

selvitystarve

maankaatopaikka 100316910

(90836)

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

selvitystarve

taimi- ja kauppapuutarhat 100316174 (90084)

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

selvitystarve

polttonesteiden jakeluas. 100316447 (90365)

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

selvitystarve

polttonesteiden jakelu 100326474 (10000776)

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

toimiva kohde

muu metalliteollisuus 100316905

(90831), kohteen puhdistustyöt aloitettu vuonna 2021

 

Toimenpiteitä esitettiin kaikkiaan 40 kohteelle.