14.8 Teollisuus

Teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavesiriskit johtuvat yleisimmin pohjavedelle haitallisten kemikaalien kuljetuksesta, varastoinnista ja käytöstä. Riskejä aiheutuu etenkin huoltoasemista, puunkyllästämöistä, pesuloista sekä metalli- ja kemianteollisuudesta. Pirkanmaalla on etenkin Ylöjärvellä, Kangasalla, Tampereella, Virroilla ja Pälkäneellä keskittynyt laajoja teollisuusalueita tärkeille pohjavesialueille. Pirkanmaan teollisuusalueilla on tyypillisesti runsaasti pieniä toiminnanharjoittajia, jotka ovat suurimpia riskinaiheuttajia. Esimerkiksi kemikaalien varastointi ja käyttö sekä jätteiden käsittely voi olla huolimatonta muun muassa puutteellisesta tiedosta ja ohjeistuksesta johtuen. Usein pienillä toiminnanharjoittajilla on kiinteistöillään myös öljysäiliötä, joiden kunnosta ja tarkastuksista ei välttämättä ole huolehdittu.

Pohjavedessä havaitut pilaavat aineet ovat usein peräisin vanhasta jo lopettaneesta toiminnasta. Pohjavesialueilla ei ole kattavaa ja systemaattista pohjaveden laadun seurantaa, jossa pilaavien aineiden esiintyminen voisi tulla esille. Usein nämä tapaukset tulevat esille mahdollisia pilaantuneita maa-alueita kartoitettaessa.

Pirkanmaan alueella on pohjavesien seurantaohjelmaan otettu mukaan sellaiset kohteet, joilta on löydetty esimerkiksi pilaantuneen maa-alueen tutkimisen yhteydessä otetuista pohjavesinäytteistä jotakin pilaavaa ainetta pitoisuuksina, jotka joko ylittävät talousveden laatunormit tai ovat lähellä niitä. Vanhan jo lopettaneen toiminnan pohjavesivaikutuksista kertovat mm. liuotinaineet. Viimeisimpiä havaittuja liuotinainepitoisuuksia näiltä kohteilta ovat Tampereella Epilänharju-Villilän A ja B pohjavesialueilla todettu laajahko trikloorieteeni- ja tetrakloorieteenipilaantuminen. Ylöjärvellä Saurion vedenottamon läheisyydessä on pienteollisuuden pilaamasta pohjavedestä mitattu korkeita pitoisuuksia tri- ja tetrakloorieteeniä, mutta vedenottamolla pitoisuus on ollut suojapumppauksen aloituksen jälkeen alle määritysrajan lähes jokaisessa näytteessä. Suojapumppauksen myötä pitoisuus on alentunut myös muissa Saurion havaintopaikoissa. Alueen kunnostus jatkuu. Virroilla Puttosharjulla on havaittu yksittäisistä pohjavesiputkista trikloori- ja tetrakloorieteeniä, mutta vedenottamolta liuotinaineita ei ole havaittu.

Uudet riskiä aiheuttavat teollisuus- ja riskitoiminnot on usein ohjattu maankäytön suunnittelun avulla pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jakeluasemille ei ole pääsääntöisesti myönnetty ympäristölupia pohjavesialueille. Toisaalta osa toiminnasta on sellaista, mikä ei aina tule viranomaisohjauksen piiriin ja riskitoimintoja saattaa sijoittua esimerkiksi teollisuusalueelle. Monien kuntien taajamat sijaitsevat pohjavesialueella, joten paine erilaisten riskitoimintojen sijoittamiselle pohjavesialueelle on jatkuvaa. Ympäristölupaa tarkistettaessa on voitu edellyttää pohjavesiolosuhteiden selvittämistä.

Toimenpiteiden toteutuminen vuoteen 2018

Lupaehtojen päivittämistä on toisella kaudella esitetty niille pohjavesialueille, joilla on ympäristöluvan mukaista toimintaa ja pohjavesien suojelun huomioimisessa on tarkennettavaa esim. tarkkailu voi olla puutteellista. Toimenpide on toteutunut Aakkulanharjun, Laukeelan, Puttosharjun ja osittain Ylöjärvenharjun pohjavesialueilla.

Muutamilla toiminnanharjoittajilla ei ole toiminnalleen uutta ympäristölupaa, joten näille on esitetty ympäristölupatarpeen harkintaa. Toimenpide on toteutunut Ylöjärvenharjulla.

Tarkkailun laajentamista on esitetty usealle pohjavesialueelle, koska pääsääntöisesti tarkkailu pohjavesialueilla ei ole riittävää. Toimenpide on toteutunut neljällä kahdeksasta pohjavesialueesta.

Lisäksi kolmelle alueelle on esitetty valvonnan tehostamista. Pälkäneen Isokangas-Syrjänharjulla ja Ylöjärvenharjulla on paljon yritystoimintaa, joka ei ole ympäristöluvan varaista, mutta toiminta voi silti olla riski pohjavedelle. Valvonnan tehostaminen on toteutunut kahdella pohjavesialueella, Ylöjärvenharjulla ja Jakamakankaalla.

Toimenpiteet kaudelle 2022–2027

Teollisuuden ja muun toiminnanharjoittamisen toimenpiteistä ympäristölupatarpeen harkinta ja lupaehtojen päivittäminen on yhdistetty samaan toimenpiteeseen (taulukko 14.17). Lupaehtojen päivittämisellä pohjavedensuojelun kannalta tarkoitetaan erityisesti tapauksia, jossa pohjavesialueen luokitusta tai rajausta on muutettu mikä johtaa lupaehtojen päivittämiseen. Teollisuuden tai muun toiminnanharjoittajan tarkkailun aloittaminen tai laajentaminen sekä valvonnan tehostamiseen liittyvät toimenpiteet on poistettu ja siirretty ohjauskeinojen kautta edistettäväksi.

Taulukko 14.17. Teollisuuden toimenpiteet.

Sektori

Toimenpiteen nimi

Toimenpide tyyppi

Teollisuus

Perustilaselvitys teollisuuden päästödirektiivin

mukaisesti

Perustoimenpide

Teollisuus

Teollisuuden tai muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta

Perustoimenpide

 

Kaudelle kolme ei ole esitetty uusia toimenpiteitä.