13.1.1 Riskipisteytys

Pohjavesialueella sijaitsevien riskitekijöiden, kuten esimerkiksi liikenne ja tienpito, pilaantuneet maa-alueet, teollisuus ja yritystoiminta ja maa-ainestenotto, merkittävyys arvioidaan pisteyttämällä riskitekijät ja arvioimalla kaikkien riskitekijöiden aiheuttama kokonaisriski. Riskitekijöiden pisteytyksessä noudatetaan seuraavia kriteereitä:

  • 0 = Ei riskiä
  • 1 = Vähäinen riski, käsittää myös riskinalaiset toiminnot, joiden päästöriskit on estetty suojausten tai määräysten avulla
  • 2 = Kohtalainen riski, tilaa mahdollisesti heikentävän toiminnan vaikutukset ovat paikallisia ja lyhytaikaisia, eivätkä ne aiheuta vakavaa haittaa pohjaveden hyödyntämiselle tai pohjavedestä riippuvaisille ekosysteemeille. Esimerkkinä ihmistoiminnasta aiheutuneet kohonneet, mutta ohjeelliset arviointiperusteet alittavat epäorgaanisen aineen pitoisuudet.
  • 3 = Riski on suuri, tilaa mahdollisesti heikentävä toiminta on laaja-alainen, se sijaitsee pohjavesialueen pilaantumiselle herkällä alueella tai toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat päästöt ovat erityisen vakava uhka koko pohjavesialueen määrälle tai laadulle ja/tai siitä riippuvaisille pintavesille tai ekosysteemeille (ts. tilaa heikentävä toiminta voi aiheuttaa pohjavesialueen huonon määrällisen tai kemiallisen tilan).

Kokonaisriskin arvioinnin ohjeelliset kriteerit ovat:

  • Kokonaisriski = 3, pohjavesialueen alueella on yksikin luokan 3 riskitekijä, tai useita luokan 2 riskitekijöitä, joiden yhteisvaikutus vastaa luokan 3 riskitekijää
  • Kokonaisriski = 2, riskitekijöiden yhteisvaikutus on kohtalainen, mutta sijainti- ja päästöriskin perusteella eivät todennäköisesti aiheuta vakavaa uhkaa pohjaveden tilaan (kemiallinen ja määrällinen)
  • Kokonaisriski = 1, riskitekijät eivät aiheuta pohjavesialueen tilaan kohdistuvia merkittäviä riskejä (kokonaisriski voi olla 1, vaikka pohjavesialueella sijaitsisikin vähäinen määrä luokan 2 riskitekijöitä)

Jotta pohjavesialue voidaan nimetä riskialueeksi, kokonaisriskin tulee olla suuruudeltaan kolme (3).