7.1.3 Hydrologis-morfologinen tila

Hydrologisen ja morfologisen muuttuneisuuden huomioimista ekologisen tilan luokan määrittämisessä tarkennettiin 3. luokittelukaudelle: HyMo-luokka huomioidaan ekologisen tilan määrittämisessä, jos vesimuodostuman tilasta ei ole käytössä kuin vedenlaatu- ja/tai painetietoa, biologiseen luokitteluun on käytössä vain luokittelutekijöitä, jotka kuvaavat rehevöitymisen vaikutuksia, ja/tai käytettävän näytepaikan tai -paikkojen tiedetään kuvaavaan huonosti vesimuodostuman keskimääräistä hydrologis-morfologista painetta.

Pirkanmaalla 4 vesimuodostumaa on nimetty voimakkaasti muutetuiksi (kts. luku 6). Näiden vesimuodostumien tilanarviointi on mahdollisuuksien mukaan tehty samoin kuin muidenkin vesimuodostumien kohdalla, mutta niiden tavoitetila verrataan parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Hydrologis-morfologisen tilan laatutekijöiden huomioon ottaminen on kuvattu Suomen ympäristökeskuksen raportissa (Aroviita ym. 2019). Voimakkaasti muutetun joen ja järven tavoitetila arvioidaan kunkin muodostuman kohdalla erikseen ja niiden tila määräytyy siis suhteessa tähän tavoitetasoon. Hydrologis-morfologisten muutosten arviointi koskee kaikkia tilaluokiteltuja vesimuodostumia. Arvio sisältää epävarmuustekijöitä vesimuodostumien suuren määrän vuoksi. Kuivatushankkeina toteutettuja perkauksia ja sivuuomien suoristamisia ei ole voitu aina arvioida yksityiskohtaisesti. Näillä muutoksilla voi kuitenkin olla keskeinen merkitys alapuolisten vesistöjen ekologiselle tilalle.