1.2 Vesienhoidon suunnittelun vaikuttavuus

Vesienhoidon toimenpideohjelmat ja vesienhoitosuunnitelmat edistävät vesiensuojelua monella tavalla. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetyt ratkaisut vaikuttavat hankkeita ja toimenpiteitä koskevaan päätöksentekoon. Vielä tärkeämpää on, että suunnittelun kuluessa on tuotettu uutta tietoa ja että eri toimijat ovat vuorovaikutuksessa ja pyrkivät yhteisymmärrykseen vesiensuojelun edistämisen keinoista.

Suunnittelun vaikuttavuus syntyy mm. seuraavin tavoin:

  • Tietämys vesien tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä paranee
  • Vesienhoidon suunnittelussa asetetaan alueelliset tavoitteet vesienhoidolle sekä määritellään toimet, joilla tavoitteet saavutetaan.
  • Tietämys toimien vaikuttavuudesta paranee
  • Vesienhoidon suunnittelussa tunnistetaan, onko suunnittelualueella kohteita, joissa luonnonolojen, teknisten tai taloudellisten syiden vuoksi on pidennettävä määräaikaa tilatavoitteiden saavuttamiseksi
  • Vesienhoidon suunnittelun tulokset otetaan lupavalmistelussa huomioon ja ne vaikuttavat lupapäätösten kautta käytännön toimien toteutukseen
  • Vesienhoidon suunnittelu ohjaa vesiin liittyviä toimia sekä päätöksentekoa maankäytön suunnittelusta

Vesienhoidon suunnittelua voidaan hyödyntää EU:n ja kansallisen rahoituksen ohjaamisessa (maatalouden ympäristötuki, aluekehitysrahoitus jne.).

Keskeiset muutokset vesienhoidon kolmannella kaudella

Vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella on otettu huomioon muutokset, joita on tapahtunut ensimmäisten suunnitelmien valmistumisen jälkeen. Vesienhoitoon vaikuttavaa lainsäädäntöä on muutettu ja vesienhoitoa on aktiivisesti edistetty ohjelmilla ja strategioilla. Myös toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Vesienhoidon tavoitteista on tullut aiempaa sitovampia ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupien lupaharkinnassa.

Kolmannella suunnittelukaudella on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, luonnonmonimuotoisuuden edistämiseen, vesiympäristölle haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin sekä taloudellisiin tarkasteluihin. Ilmastonmuutos heijastuu vesiin monella tavalla ja ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen toimenpiteiden suunnittelussa on ollut aiempaa tärkeämpää. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoitoalueittainen arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Kuhmoisten kunta siirtyi Pirkanmaan maakuntaa vuoden 2021 alusta. Kuhmoisissa on 22 pintavesimuodostumaa ja 11 pohjavesimuodostumaa.

Lisäksi Pirkanmaalla on 3. suunnittelukaudella otettu mukaan suunnitteluun 2 uutta pintavesimuodostumaa. Kuhmoisten kunta on osittain Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.

Pirkanmaan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu uuden lainsäädännön mukaisiksi vuosina 2016–2020. Vanhan luokituksen mukaisia pohjavesialueita oli Pirkanmaalla 160 kpl, joista 93 oli luokkaa I ja 67 luokkaa II. Pohjavesialueiden määrä väheni hieman tarkistuksen myötä, kun alueita yhdistettiin ja muutama pieni vedenhankinta käytöstä pois jäänyt muodostuma poistettiin kokonaan luokituksesta.

Suurimmat rajausmuutokset Pirkanmaalla koskettivat Tampereen Epilänharju-Villilä A:ta ja Aakkulanharjua, Pälkäneen Isokangas-Syrjänharju A:ta sekä Kangasalan Kirkkoharju-Keisarinharjua. Näillä kaikilla pohjavesialueilla rajausta laajennettiin. E-merkinnän sai 23 pohjavesialuetta. Merkittäviä pohjavedestä suoraan riippuvaisia ekosysteemejä näillä alueilla on yhteensä 41 kpl. Kuhmoisten kunnan pohjavesialueiden uudelleenluokittelusta on vastannut Keski-Suomen ELY-keskus.

Vuoden 2021 alusta Kuhmoisten kunta liittyi Pirkanmaahan. Kuhmoisten alue kuuluu osittain Iso-Längelmävesi ja Hauhon osa-alueeseen ja osittain Suur-Päijänteen osa-alueeseen (Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue). Suur-Päijänteen osa-alue on käsitelty Keski-Suomen ELY-keskuksen toimenpideohjelmassa.

Vesienhoidon ensimmäisten suunnitelmien valmistumisen jälkeen on tehty tai käynnistetty useita vesienhoitoon vaikuttavia ohjelmia ja strategioita. Näitä on esitelty yksityiskohtaisemmin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmissa vuosille 2022–2027.