1.6 Toimenpideohjelman paikkatietoaineisto

Toimenpideohjelman tarkoituksena on palvella monia eri käyttäjäryhmiä. Näistä voidaan mainita ympäristösektorin virkamiehet, kansalaiset, etu- ja neuvontajärjestöt, viljelijät ja muut toiminnanharjoittajat, alueen vesiensuojeluyhdistykset ja konsultit. Vesienhoidon sähköinen toimenpideohjelma -hanke on ollut kehitteillä jo muutamia vuosia, mutta ei vielä valmistunut 3. vesienhoitokauden alkuun. Suuntaus digitaalisempaan esitysmuotoon on kuitenkin kasvamassa ja monet kartat ja kohdennetut toimenpiteet vaativatkin ohjelman sähköistämistä ja paikkatiedon käyttämistä.

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (TPO) 2022–2027 tiedonkulun helpottamiseksi ja toimenpiteiden vauhdittamiseksi osa aineistosta esitetään paikkatietona karttamuodossa. Varsinkin vesiensuojelun toimenpiteiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen on keskeistä onnistuneen vesiensuojelutyön ja puhtaamman vesistön saavuttamiseksi. Paikkatietoaineisto on selainpohjainen ja sen käyttö onnistuu kaikilla internet-laitteilla ilman ohjelmistoja. Aineistoa tullaan täydentämään mahdollisuuksien mukaan.

Paikkatietoaineisto sisältää seuraavat tiedot (linkki paikkatietokarttaan):

 • TPO-aluerajat
 • Maakuntaraja, Pirkanmaa
 • Järvet Pirkanmaa Ranta10 (SYKE)
 • Valuma-aluejako, 1.-, 2.-, 3.- ja 4. jakovaihe (SYKE)
 • Purkupisteet valuma-alueilla, 3 jakovaihe, Pirkanmaa (SYKE)
 • Pintavesien ekologinen tila 2019 (SYKE)
 • Pintavesien hydrologis-morfologinen tila (SYKE)
 • Haja- ja pistekuormituksen syntyvä fosforikuormitus 3-jakovaiheittain
 • Haja- ja pistekuormituksen syntyvä typpikuormitus 3-jakovaiheittain
 • Maatalous - Maatalouden syntyvä fosforikuormitus kg/km-2/v
 • Maatalous – Maatalouden vesiensuojelun tehostamisalue
 • Maatalous - Suojavyöhykkeet Pirkanmaan TPO-alueilla
 • Maatalous - Lannanlevitys Pirkanmaan TPO-alueilla
 • Maatalous - Rakennekalkitus Pirkanmaan TPO-alueilla
 • Maatalous - Turvepellot Pirkanmaalla
 • Metsätalous - Metsätalouden syntyvä fosforikuormitus kg/km2/v
 • Metsätalous - Metsätalouden vesiensuojelun tehostamisalue
 • Metsätalous - Metsätalouden hotspots
 • Metsätalous – Metsätalouden suojavyöhyke
 • Vesistökunnostus, rakentaminen ja säännöstely
 • Vedenlaadun seurantapaikat
 • EU-uimarannat (SYKE)
 • Turvetuotantokohteet
 • Vedenottoalueet
 • Vesipuitedirektiivin mukainen suojelualuerekisterikohde
 • Pohjavesialueet (SYKE)
 • Pohjavesien tila 2019 (SYKE)
 • 1. luokan pohjavesialueet
 • Vesiuomien maa-aineksen huuhtoutumisriski (Metsäkeskus)
 • RUSLE eroosiomalli pelto (LUKE)
 • RUSLE eroosiomalli metsä (Metsäkeskus)
 • Maaperäkartta 1:20000 (Metsäkeskuksen rajapinnalta, GTK)
 • Taustakartta