16.1.1 Ekologisen tilatavoitteen myöhentäminen

Vesienhoidon toimenpiteistä huolimatta Pirkanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelman alueella on vesimuodostumia, jotka eivät tule saavuttamaan hyvää ekologista tilaa 2027 mennessä. Näille vesimuodostumille on voitu asettaa aikataulupoikkeama luonnonolosuhteiden perusteella.

Alueen ekologista tilaa koskevien aikataulupoikkeamien määrät on esitetty taulukossa 16.2. Hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää jatkoaikaa 145 vesimuodostuman osalta, joka on noin 33 % alueen vesimuodostumista. Selvästi suurin syy poikkeamien käyttöön on suuresta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen. Erityisesti peltoviljelystä johtuvaa ravinnekuormitusta ei ole mahdollista vähentää vaaditussa aikataulussa. Kuormituksen tehokkaampi vähentäminen edellyttää uusien ohjauskeinojen ja menetelmien kehittämistä. Vaikka toimenpiteet ehdittäisiinkin tehdä tavoiteaikataulussa, niiden vaikutus näkyy erityisesti suurissa vesistöissä vasta pitkän ajan jälkeen.

Myös vesistöjen rakentaminen ja vaellusesteet ovat monessa tapauksessa syynä jatkoajan tarpeeseen. Laajamittaisen vesistöjen kunnostamisen edellyttämä perusteellinen hanketason suunnittelu, lupaprosessi sekä hankkeiden rahoittaminen vie vuosia, joten se ei ehdi parantamaan vesien ekologista tilaa riittävän nopeasti. Toimenpiteet vaikuttavat hitaasti ja vesiympäristön palautuminen siihen kohdistuneesta häiriöstä vie vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Taulukko 16.2. Ekologisen tilatavoitteen saavuttamisen aikataulu ja aikataulupoikkeamien perusteet Pirkanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelman alueella. Vesimuodostumille on voitu asettaa useampi syy (tekninen ja luonnonolosuhteet).

Vesimuodostuma

Tavoitetila saavutettu

Tavoitetila saavuttamatta

Tavoitetila 2027

Tavoitetila 2027 jälkeen

Vesimuodostumia yhteensä

Järvimuodostuma

221

73

58

15

294

Tekninen syy

 

 

45

-

45

Luonnonolosuhteet

 

 

58

15

73

Jokimuodostuma

65

72

57

15

137

Tekninen syy

 

 

54

-

54

Luonnonolosuhteet

 

 

47

15

62

Yhteensä

286

145

115

30

431