10.2 Toimenpiteiden kustannukset

 

Kustannusten arviointi perustuu ensisijaisesti toimenpiteiden suorien kustannusten arviointiin. Vesienhoidon toimenpiteiden kustannuksista on esitetty suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, suunnittelukauden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 3,5 %:n korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpiteiden vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla.

Vesienhoidon toimenpiteiden nykyhetkeen diskontatut vuosikustannukset Pohjois-Savon alueella ovat noin 82 milj. € (taulukko 35). Kustannuksista puuttuu teollisuudelle aiheutuvat kustannukset, joita ei ole arvioitu. Suurimmat kokonaiskustannukset syntyvät yhdyskuntien jätevesien käsittelystä, joka kattaa liki 60 % kokonaiskustannuksista (kuva 23). Seuraavaksi suurimmat kustannukset syntyvät maatalouden toimenpiteistä (14 % kokonaiskustannuksista) sekä haja-asutuksen jätevesien käsittelystä (12 % kokonaiskustannuksista).

 

Taulukko 35. Arvio pintavesien sektorikohtaisista kustannuksista Pohjois-Savon alueella. Teollisuuden kustannuksia ei ole toimenpideohjelmassa arvioitu, vaan ne esitetään vesienhoitoalueittain Vuoksen ja Kymijoen vesienhoitosuunnitelmissa.

Sektori

Investointikustannukset (€)

Käyttökustannukset (€/v)

Vuosikustannukset

(€/v)

Haja-asutus

                    51 876 000

               5 986 800

  9 636 844

Maatalous

                    43 801 500

            21 270 506

25 965 783

Metsätalous

                    10 091 470

                  339 920

  1 608 015

Turvetuotanto

                      1 272 970

                   593 743

     683 305

Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset

                       8 010 000

                    209 900

     910 675

Yhdyskunnat

                     25 812 000

              45 788 600

47 192 030

Kaikki yhteensä

                  140 863 940

              74 189 469

 82 996 652

 

Piirakkakuva, jossa yhdyskuntien osuus 54,9%, maatalouden 30,2%, haja-asutuksen 11,2%, metsätalouden 1,9%, vesirakentamisen, säännöstelyn ja vesistökunnostusten 1,1% yhteensä ja turvetuotannon 0,8%.

Kuva 23 Pintavesien toimenpiteiden kokonaiskustannusten prosenttiosuus sektoreittain. Kaavioista puuttuu teollisuuden kustannukset, joita ei ole arvioitu.

 

Pohjavesialueille kohdistettujen toimenpiteiden kustannukset kohdistuvat liikennesektorille ja pilaantuneet maa-alueet sektorille. Vuosikustannuksissa on käytetty 30 vuoden aikajännettä. Kustannukset on esitetty taulukossa 36.

 

Taulukko 36. Pohjavesialueille esitetyt toimenpiteet ja niille arvioidut kustannukset sektoreittain. Vuosikustannusta laskettaessa on käytetty 30 vuoden aikajännettä.

Sektori

Investointikustannukset (€) 

Käyttökustannukset €/v) 

Vuosikustannukset   €/v) 

Liikenne

7 500 000

331 000

738 783

Pilaantuneet maa-alueet

45 000

 

2 445