9.10.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

Eri maankäyttömuotojen sijoittaminen tutkitaan yleispiirteisesti maakunta- ja yleiskaavoissa, ja jo näillä suunnittelutasoilla tulee varmistaa toimintojen sijoittuminen vesiensuojelun kannalta suotuisasti. Kaavallinen suunnittelu tulee/tulisi ulottaa tarvittavissa määrin myös vesialueille, jotta niille kohdistuvat toiminnalliset ja suojelulliset tavoitteet voidaan sovittaa yhteen.   

Suurin osa kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvistä päätöksistä tehdään kunnassa ja siksi on edelleen jatkuvasti tarpeen lisätä kuntien kaavoittajien, rakennusvalvontojen ja päättäjien osaamista vesienhoidon tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä vesien hyvän tilan säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi. Tämä tapahtuu kuntien oman työn lisäksi luontevasti ELY-keskusten alueidenkäytön edistämistehtävän kautta kaavalausunnoissa ja -neuvotteluissa, jolloin voidaan varmistaa vesienhoidon näkökulmasta riittäviin selvityksiin perustuva suunnittelu ja asianmukainen kaavaratkaisu kaavamääräyksineen.

Kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota pinta- ja pohjavesien sekä vesihuollon muodostamaan kokonaisuuteen, hulevesien hallintaan (kaavan mukaisen rakennetun alueen lisäksi jo sen rakentamisvaiheessa) sekä ilmastonmuutoksen (mm. tulvat). Niillä alueilla, joilla vesien tila aiheuttaa erityistä huolta, asiaa on tarpeen käsitellä lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kunnan ja ELY-keskuksen välisessä kehittämiskeskustelussa, ja varmistaa näin vesienhoitoon liittyvän tiedon välittyminen niin päättäjille, kaavoitukseen kuin rakennusvalvontaankin.

Hulevesiin liittyvä suunnittelu on viime vuosina vakiintunut osaksi taajama-alueiden suunnittelua, ja kuntien hulevesisuunnitelmat ja alueelliset hulevesisuunnitelmat ovat tärkeitä niin vesien tilan näkökulmasta kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen näkökulmasta. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että hulevesien hallintasuunnitelmat tehdään riittävän laajalta alueelta, sillä yksittäisessä asemakaavassa hulevesien hallinnan mahdollisuudet voivat olla rajalliset. Erityisesti kuntarajat ylittäviin valuma-alueisiin tulee kiinnittää huomiota.

Kaavoituksessa ja luvituksessa tulee ottaa huomioon, ettei toimenpiteillä heikennetä erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevia vesiä. Tiedot vesien tilasta tai tarvittavista vesienhoidollisista toimenpiteistä on syytä välittää kaava- ja lupaprosesseihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset valvontatehtävät eivät anna ELY-keskukselle mahdollisuutta puuttua jälkikäteen muihin kuin vaikutuksiltaan merkittäviin maakunnallisiin tai valtakunnallisiin asioihin. 

Maankäyttösektorin osalta ei Pohjois-Savossa esitetä pohjavesialuekohtaisia toimenpiteitä.