9.9.1 Aikaisempien kausien toimenpiteiden toteutuminen

Edellisillä suunnittelukausilla vesistöjen kunnostustoimenpiteet ovat olleet keskeinen osa vesienhoidon ympäristötavoitteisiin pyrkimistä. Näiden toimenpide-esitysten toteutuminen on esitetty taulukoissa 18-22. Vesienhoidossa käsiteltyjen vesimuodostumien lisäksi aikaisemmilla kausilla on toteutettu suuri joukko muita kunnostustoimenpiteitä, josta osaltaan edistävät myös vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjä tavoitteita. Osa toimenpiteistä on suunnattu pääosin vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen.

Iisalmen reitillä suuren rehevöityneen järven kunnostuksia on tehty Onkivedellä, jossa on parannettu virtausolosuhteita saaristotiellä sekä Kuorevirralla ja Pikkuvirralla. Myös Kiuruvedellä on selvitetty Etelälahden kunnostamista. Pienen rehevöityneen järven kunnostuksia on tehty Niemisellä, Hernejärvellä, Kilpijärvellä, Savonjärvellä ja Harvanjärvellä. Kohteista Kirmanjärvi, Niemisjärvi ja Sulkavanjärvi ovat toteutumassa vuosien 2021-2023 aikana. Useilla kohteilla on tehty suunnittelua. Toimenpideohjelmassa mainittujen kohteiden lisäksi on kunnostettu kymmenkunta kohdetta valtion harkinnanvaraisten avustusten tuella sekä kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyöhankkeina. Toimenpideohjelman ulkopuolisten kohteiden toteuma on esitetty taulukossa 24.  

Iisalmen reitille tehtiin padotus- ja juoksutusselvitys, jossa tarkasteltiin toimenpiteitä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää erityisesti Onki- ja Porovedellä sekä niiden alapuolisella Maaninkajärvellä.  Selvityksen perusteella ELY-keskus haki aluehallintovirastolta lupaa Onki- ja Poroveden säännöstelyn tarkistamiseksi tavoitteena ilmastonmuutokseen varautuminen. Uusi lupa, jossa vedenpinnan pakollinen kevätalennus on poistettu, otettiin käyttöön keväällä 2020.

Kiuruveden säännöstelyä on tarkistettu vuonna 2020. Kiuruvedellä tavoitteena on yleistyvistä rankkasateista aiheutuvien tulvahaittojen vähentäminen ja sen käyttöönotto edellyttää Kiurujoelle suunniteltujen ruoppausten toteuttamista. Myös Kiuruveden säännöstelyluvasta on poistettu pakollinen kevätalennus. Lupapäätöksessä edellytetään lisäksi kalatien tai jonkin muun kalatalousvelvoitteen käyttöön ottamista Saarikosken padon muodostaman vaellusesteen kompensoimiseksi. Kiuruveden valuma-alueella on myös tehty selvitystä valumavesien pidättämismahdollisuuksista Korpijoen valuma-alueella. Osmanginjärvellä (Kiuruvesi) on tehty esiselvitys säätöpatojen korvaamisesta pohjapadoilla.

Taulukko 19. Iisalmen reitin vesienhoidon kunnostustoimenpiteiden toteuma jaksolla 2010–2020. Toimenpidetyypit määritetty suunnitteluohjeistuksen mukaisesti: 1 = Suuren rehevöityneen järven kunnostus, 2 = Pienen rehevöityneen järven kunnostus, 3 = Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus, 4 = Säännöstelykäytännön kehittäminen, 5 = Kalankulkua helpottavat toimenpiteet, 6 = Virtavesien elinympäristökunnostus, 7 = Valuma-alueen pidätyskyvyn parantaminen, 8 = Muu suoraan vesistöön kohdentuva toimenpide

Kohde

Tunnus

Toimenpide-tyyppi

Aikaisempien kausien toimenpide-esitykset

Toteuma

Onkivesi

04.511.1.001_001

1

kunnostustarveselvityksen laatiminen, Saaristotien virtausolosuhteiden parantaminen ja Kuorevirran sekä Pikkuvirran ruoppaukset virtausolosuhteiden parantamiseksi

Mukana vuoden 2010 yleissuunnitelmassa, ruoppaukset ja virtausolosuhteiden parantamishankkeet toteutettu

Savonjärvi

04.511.1.030_a01

1

tehokalastuksen ja valuma-aluekunnostuksen toteutus

Toteutettu 2016–2018, hoitopyyntiä jatkettu

Kirmanjärvet

04.516.1.001_001

2

kunnostustarveselvityksen laatiminen sekä hoitokalastuksen toteutus

Toteutus alkaa 2021

Haapajärvi

04.522.1.001_001

1

kunnostustarveselvityksen laatiminen

Mukana vuoden 2010 yleissuunnitelmassa

Kiurujoki

04.522_y01

5

selvitys kalaportaan rakentamisen hyödyistä ja kustannuksista

Esiselvitys valmistuu vuonna 2020, jonka jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä

Kiuruvesi

04.523.1.001_001

4 &1

säännöstelyn kehittämissuunnitelman laatiminen, selvitys Etelälahden kunnostusmahdollisuuksista sekä säännöstelyn tarkistamissuunnitelman laatiminen

Säännöstelyn kehittämissuunnitelma tehty 2013; Etelälahden kunnostusta selvitetty, mutta ei etene toteutukseen. Säännöstelyn tarkistamissuunnitelma toteutettu.

Majoonjärvi

04.527.1.001_001

1

tehokalastuksen ja valuma-aluekunnostusmahdollisuuksien selvittäminen

 

Murennusjoki

04.532_y01

5

selvitys kalateiden rakentamismahdollisuuksista

Valmistuneen konsulttiselvityksen perusteella tutkitaan hankkeen toteutusmahdollisuuksia

Tismiö

04.533.1.001_001

3

laaditaan selvitys lintuvesikunnostuksesta

Hankesuunnittelua tehty 2020

Keskimmäinen

04.533.1.002_001

3

laaditaan selvitys lintuvesikunnostuksesta

Hankesuunnittelua tehty 2020

Ylemmäinen

04.533.1.004_001

3

laaditaan selvitys lintuvesikunnostuksesta

Hankesuunnittelua tehty 2020

Pyöree

04.536.1.012_001

1

selvitykset valuma-aluekunnostuksesta ja vedenpinnan nostosta

 

Hautajärvi

04.551.1.003_001

1

selvitys valuma-aluekunnostuksesta

 

Kilpijärvi

04.551.1.009_001

1

selvitetään valuma-aluekunnostuksen ja teho- ja hoitokalastuksen mahdollisuudet sekä toteutetaan valuma-aluekunnostus ja alivedenpinnan palauttaminen

Valuma-aluekunnostukset ja ruoppaus toteutettu 2015, alivedenpinnan palauttaminen ja teho- ja hoitokalastus ei.

Juurikkajärvi

04.551.1.010_001

1

selvitys valuma-aluekunnostuksesta ja tehokalastuksesta

 

Rytkynjärvi

04.552.1.003_001

1

selvitys valuma-aluekunnostuksesta

 

Toiviaisjärvi

04.552.1.013_a01

1

selvitys tehokalastuksesta ja valuma-aluekunnostuksesta

Esiselvitys tehty 2021

Sulkavanjärvi

04.554.1.001_001

1

toteutetaan alivedenpinnan nosto, ruoppauksia ja lasku-uoman kunnostus

Alivedenpinnan noston toteutus 2021-2023

Koijärvi

04.554.1.018_a01

1

selvitys valuma-aluekunnostuksesta

 

Niemisjärvi

04.556.1.001_y01

2

toteutetaan alivedenpinnan nosto, ruoppaukset, hapetus ja valuma-aluekunnostus

Valuma-aluekunnostus 2013, Pohjapato uusitaan 2020–2021

Vaaksjärvi

04.557.1.002_001

1

selvitys valuma-aluekunnostuksesta

 

Osmanginjärvi

04.562.1.001_001

4

selvitys säännöstelykäytännön kehittämisestä

Esiselvitys valmistui vuonna 2018

Näläntöjärvi

04.563.1.001_001

1

kunnostustarveselvityksen laatiminen ja toteutus

Mukana vuoden 2010 yleissuunnitelmassa, ei toteuteta.

Luupuvesi

04.572.1.001_001

1 & 3

kunnostustarveselvityksen laatiminen ja selvitys lintuvesikunnostuksesta

Niitot toteutettu vuosittain, jatketaan edelleen

Valkeisjärvi

04.573.1.002_001

1

selvitys valuma-aluekunnostuksesta

 

Välijärvi

04.574.1.001_001

3

selvitys lintuvesikunnostuksesta

 

Yläjärvi

04.574.1.002_001

3

selvitys lintuvesikunnostuksesta

 

Viitaanjärvi

04.581.1.012_001

1

selvitys valuma-aluekunnostuksesta

 

Nieminen

04.581.1.017_001

1

selvitykset valuma-aluekunnostuksesta, tehokalastuksesta ja kasvillisuuden poistosta

Toteutettu 2019–2020

Hernejärvi

04.581.1.021_001

1

selvitys valuma-aluekunnostuksesta

Esiselvitys kosteikosta/laskeutusaltaasta tehty

Harvanjärvi

04.582.1.016_001

1

hapetuksen ja hoitokalastuksen käyttö ja ylläpito

Hapetus toteutettu 2009–2010

Sukevanjärvi

04.584.1.002_001

2

alivedenpinnan noston ja valuma-aluekunnostusten toteuttaminen

Toteutettu 2010

Ala-Pitkä

04.592.1.001_a01

1

selvitykset valuma-aluekunnostuksesta ja tehokalastuksesta

 

Ylä-Varpanen

04.589.1.019_001

2

alivedenpinnan noston ja valuma-aluekunnostusten toteuttaminen

Toteutettu 2014

Murennusjoen valuma-alue

 

6

selvitys valuma-alueen virtavesien kunnostustarpeesta

Toteutettu 2018–2019 puroinventoinnin päivityksenä

Kiuruveden valuma-alue

 

7

selvitys valumavesien pidättämismahdollisuuksista Kiuruveden (osa) valuma-alueella

Selvitys ja mallinnuksia tehty

 

Nilsiän reitillä on toteutettu Kevättömän ja Pöljänjärven kunnostus vuosina 2016–2019. Hankkeessa purettiin Pöljänjoen säännöstelypato, joka korvattiin uudella säännöstelypadolla ja kalatiellä. Lisäksi Kevättömän ja Pöljänjärven alivedenkorkeutta nostettiin ja Pöljänjokea ruopattiin vedenjohtavuuden parantamiseksi. Hankkeelle myönnettiin valtion harkinnanvaraista kunnostusavustusta. Kauppinen -järveä kunnostettiin vuosien 2017–2019 aikana osakaskunnan vetämässä hankkeessa, jossa suoritettiin tehokalastusta kolmena vuotena sekä poistettiin vesikasvillisuutta järven virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Kauppisenjärven kunnostus sai myös valtion harkinnanvaraista kunnostusavustusta. Toimenpideohjelmassa mainittujen kohteiden lisäksi on kunnostettu muun muassa Riistaveden Keskimmäisen lintujärvi EU:n HydrologiaLIFE –hankkeen rahoituksella. Muita toteutettuja kunnostushankkeita Nilsiän reitillä on esitetty taulukossa 24.

Nilsiän reitillä Laakajoen säännöstelypadon ohitusuoma valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 2020.  Laakajokeen tehtiin myös kaikille koskiosuuksille elinympäristökunnostus. Vuoden 2020 aikana valmistui myös kalaportaat Karjalankosken ja Juankosken voimalaitosten yhteyteen, jolloin kaloille avautuu vaellusreitti Puntinjoen kautta Vuotjärveen laskevan jokiverkoston järvitaimenen poikastuotantoon soveltuville alueille.

Suuri-Pieksällä ja Ylä-Pieksällä  on tehty esiselvitys säätöpatojen korvaamisesta pohjapadoilla. Suuri Pieksän tarkempi hankesuunnittelu on käynnissä ja suunnitelma Ylä-Pieksän padon korvaamisesta pohjapadolla on aluehallintoviraston lupakäsittelyssä.  Atronjoella Savon Voima jatkaa vapaaehtoiseen sopimukseen perustuvaa kesäajan juoksutusta Atronjoen luonnonuomaan (ns. kuiva uoma).

Taulukko 20. Nilsiän reitin vesienhoidon kunnostustoimenpiteiden toteuma jaksolla 2010–2020. Toimenpidetyypit määritetty suunnitteluohjeistuksen mukaisesti: 1 = Suuren rehevöityneen järven kunnostus, 2 = Pienen rehevöityneen järven kunnostus, 3 = Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus, 4 = Säännöstelykäytännön kehittäminen, 5 = Kalankulkua helpottavat toimenpiteet, 6 = Virtavesien elinympäristökunnostus, 7 = Valuma-alueen pidätyskyvyn parantaminen, 8 = Muu suoraan vesistöön kohdentuva toimenpide.

Kohde

Tunnus

Toimenpide-tyyppi 

Aikaisempien kausien toimenpide-esitykset

Toteuma

Kevätön

04.652.1.026_001

2

alivedenpinnan noston, säännöstelypadon uusimisen ja ruoppausten suunnittelu ja toteuttaminen

Toteutettu 2016–2019

Pöljänjärvi

04.652.1.003_001

2

alivedenpinnan noston, säännöstelypadon uusimisen ja ruoppausten suunnittelu ja toteuttaminen

Toteutettu 2016–2019

Laakajoki

04.643_001

5 & 6

luonnonmukainen kalatiesuunnitelman laatiminen, alivesiuoman kunnostuksen suunnittelu sekä elinympäristökunnostuksen toteutus

Toteutettu 2018–2019

Atronjoki

04.641_001

6 & 8

kesäajan juoksutuksen toteutus ja ylläpito

Toteutettu

Ventojoki

04.614_001

6

kalataloudellisen kunnostussuunnitelman laatiminen

Suunnitelma tehty

Sulkavanjärvi

04.651.1.004_001

2

selvitykset valuma-aluekunnostuksesta ja tehokalastuksesta

Hankesuunnittelu käynnissä

Kauppinen

04.615.1.002_001

2

selvitykset tehokalastuksesta ja valuma-aluekunnostuksesta

Toteutettu 2017–2019

Vianvesi

04.691.1.001_002

2

virtausaukkojen ja valuma-aluekunnostuksen suunnittelu

Toteutettu osittain

Pieni-Vehkalahti

04.612.1.014_001

2

ruoppauksen toteutus

Suunnitelma valmiina

Karjalankosken yläpuolinen valuma-alue

 

6

selvitys valuma-alueen virtavesien kunnostustarpeesta

Toteutuu osittain 2019, jatkuu 2021

Karjalankosken yläpuolinen valuma-alue

 

5

Kalatiestrategian mukainen arviointi Nilsiän reitin kalateiden toteuttamismahdollisuuksista

Hankkeita toteutuksessa 2 kpl

Pieksänkoski

 

5

kalatiesuunnitelman laatiminen

Suunnitelma valmiina

Suuri Pieksä

04.616.1.001_001

4

kehittämisselvitys yhdessä Pieksänkosken kalatieselvityksen kanssa

Selvitys Suuri-Pieksään ja Ylä-Pieksään laskevista puroista taimenen elinympäristönä tehty konsulttitoimeksiantona 2020.

 

Kallavesi-Sorsavesi -alueella Suvasveteen laskevan Vaahtovanjoen myllypato poistettiin ja koski kunnostettiin vuosina 2018–2019. Vaahtovankosken yläpuolisen Kuoppalansahin nousueste poistettiin loppukesällä 2021, jolloin koko Vaahtovanjoen sekä yläpuolisen puroverkoston vaellusreitti Suvasveteen vapautui.

Maaningan Valkeinen on kunnostettu omaehtoisena kunnostushankkeena 50 %:n valtionavustuksella vuosien 2014–2018 aikana. Valkeisen kunnostushankkeessa toteutettiin teho- ja hoitokalastusta sekä niittoja ja ruoppauksia virkistyskäyttömahdollisuuksien sekä veden virtausolosuhteiden parantamiseksi. Valkeisen kunnostushankkeessa onnistuttiin sitouttamaan paikalliset ja ranta-asukkaat hankkeeseen koko hankeajaksi aktiivisten hanketoimijoiden ansiosta. Lisää toteutettuja kunnostushankkeita Kallavesi-Sorsaveden alueella on esitetty taulukossa 24.

Taulukko 21. Kallavesi-Sorsavesi -alueen vesienhoidon kunnostustoimenpiteiden toteuma jaksolla 2010–2020. Toimenpidetyypit määritetty suunnitteluohjeistuksen mukaisesti: 1 = Suuren rehevöityneen järven kunnostus, 2 = Pienen rehevöityneen järven kunnostus, 3 = Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus, 4 = Säännöstelykäytännön kehittäminen, 5 = Kalankulkua helpottavat toimenpiteet, 6 = Virtavesien elinympäristökunnostus, 7 = Valuma-alueen pidätyskyvyn parantaminen, 8 = Muu suoraan vesistöön kohdentuva toimenpide.

Kohde

Tunnus

Toimenpide-tyyppi 

Aikaisempien kausien toimenpide-esitykset

Toteuma

Immolanjärvi

04.214.1.001

2

suunnitelma vedenpinnan nostosta sekä ruoppauksista

Suunnitelma valmiina

Patajärvi

04.282.1.028_001

2

selvitys valuma-aluekunnostuksista ja tehokalastuksesta

Toteutettu osittain

Lapinjärvet

04.282.1.005_y01

2 & 3

kosteikkojen suunnittelu

Toteutettu osittain

Ala-Pulkko

04.287.1.001_a01

2

selvitykset valuma-aluekunnostuksesta ja tehokalastuksesta

 

Ylä-Pulkko

04.287.1.006_y01

2

selvitykset valuma-aluekunnostuksesta ja tehokalastuksesta

 

Lyhyenjärvi

04.289.1.016_001

2

selvitykset valuma-aluekunnostuksesta ja tehokalastuksesta

 

Vaahtovanjoki

04.278_001

5 & 6

kalatien ja elinympäristökunnostuksen toteuttaminen

Toteutettu 2018–2019

Osmajoen valuma-alue

 

6

selvitys valuma-alueen virtavesien kunnostustarpeesta

Toteutettu 2019 puroinventointiaineiston päivityksenä

Osmajoki

04.261_y01

5

selvitys kalateiden rakentamismahdollisuuksista

Maastokatselmukset valmistuvat 2020

Haukivesi Huruslahti

 

8

TBT-pitoisuuksien seuranta

Seuranta käynnissä

 

Rautalammin reitillä sijaitsevaa Rautalampi -järveä on kunnostettu useassa hankkeessa viime vuosien aikana Rautalammin kunnan sekä Rautalampi -järven suojeluyhdistys ry:n voimin. Vuonna 2018 järveä on hoitokalastettu ja niitetty. 2019–2020 suojeluyhdistyksen hankkeessa Rautalampi -järven tilaa ja sisäistä kuormitusta parannettiin, kun järveen istutettiin petokaloja hoitamaan kalaston rakennetta. Rautalammin kunnan hankkeessa aloitettiin 2019 kokonaisvaltainen kunnostussuunnittelu, jonka tarkoituksena on toteuttaa alivedenpinnan korkeuden nosto sekä selvittää muita mahdollisia kunnostustoimenpiteitä järven tilan parantamiseksi. Hanke sai vesioikeudellisen luvan vuonna 2021 ja valmistuu vuoteen 2023 mennessä.  Kaikille Rautalampi -järven hankkeille on myönnetty valtion harkinnanvaraista kunnostusavustusta.

Suonenjoen kalataloudellinen kunnostus valmistui syksyllä 2013. Muun jokiosuuden kunnostustoimia, pienimuotoisia ruoppauksia ja niittoja tehdään yhteistyössä kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa Pro Suonenjoki -hankkeen sisällä.  Muita toteutettuja kunnostushankkeita Rautalammin reitillä on esitetty taulukossa 24.

Taulukko 22. Rautalammin reitin vesienhoidon kunnostustoimenpiteiden toteuma jaksolla 2010–2020. Toimenpidetyypit määritetty suunnitteluohjeistuksen mukaisesti: 1 = Suuren rehevöityneen järven kunnostus, 2 = Pienen rehevöityneen järven kunnostus, 3 = Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus, 4 = Säännöstelykäytännön kehittäminen, 5 = Kalankulkua helpottavat toimenpiteet, 6 = Virtavesien elinympäristökunnostus, 7 = Valuma-alueen pidätyskyvyn parantaminen, 8 = Muu suoraan vesistöön kohdentuva toimenpide.

Kohde

Tunnus

Toimenpide-tyyppi 

Aikaisempien kausien toimenpide-esitykset

Toteuma

Nilakka Vuonamonlahti

 

1

valuma-aluekunnostusten ja ruoppausten toteutus

Toteutettu 2013

Rautalampi

14.712.1.001_003

2

vedenpinnan noston, hoitokalastuksen ja valuma-aluetoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Useita hankkeita käynnissä 2019–2021, toteutus 2021-2023

Suonenjoki

14.781_001

6

kalataloudellisen kunnostuksen toteutus

Toteutettu, hanke jatkuu seurannalla

Syväjärvi

14.711.1.032_001

2

selvitykset tehokalastuksesta ja valuma-aluekunnostuksesta

 

Kimpanlampi

14.781.1.001_001

2

selvitys vesikasvillisuuden poistosta ja sen toteutus

Toteutettu 2016

Keihäsjärvi

14.725.1.001_a01

3

lintuvesikunnostuksen suunnittelu ja toteutus

Toteutettu 2019–2020

Haapajärvi

14.746.1.001_001

2

valuma-aluekunnostuksen, vedenpinnan noston ja tehokalastuksen toteuttaminen

 

 

Juojärven reitillä sijaitsevilla Rauvanjoella ja sen yläosan Syrjäjoella sekä Mäntyjoella on tehty kalatalousalueen ja osakaskuntien toimesta elinympäristökunnostuksia. Nämä kalataloudelliset kunnostushankkeet ovat saaneet valtion harkinnanvaraista avustusta. Rauvanjoessa on tällä hetkellä maakunnan parhaat taimentiheydet ja kunnostusten tavoitteena on lisääntymisalueiden laajentaminen entuudestaan. Juojärven reitin muut toteutetut vesistöhankkeet on esitetty taulukossa 24.

Taulukko 23. Juojärven reitin vesienhoidon kunnostustoimenpiteiden toteuma jaksolla 2010–2020. Toimenpidetyypit määritetty suunnitteluohjeistuksen mukaisesti: 6 = Virtavesien elinympäristökunnostus.

Kohde

Tunnus

Toimenpide-tyyppi *

Aikaisempien kausien toimenpide-esitykset

Toteuma

Juojärven reitti

 

6

Selvitys valuma-alueen virtavesien kunnostustarpeesta

Tehty puroinventointiaineiston päivityksenä 2018–2019

 

 

Taulukko 24. Muut vesistökunnostushankkeet toteuma jaksolla 2010–2020. Tähdellä (*) on merkitty hankkeet, joille on myönnetty harkinnanvaraista kunnostusavustusta.

Hanke

Toimenpide

Toimijat/hankeyhteistyö

Toteutusvuosi

Kunta

Iisalmen reitti

Välijoen kosteikko

vesiensuojelukosteikko

Iisalmen kaupunki, ELY

2013

Iisalmi

Paloisjärven Pitkälahti

laskeutusallas

Iisalmen kaupunki, ELY

2014

Iisalmi

Poskilampi

alivedenkorkeuden nosto, laskeutusallas

Iisalmen kaupunki, ELY

2015

Iisalmi

Sulkava

lintuvesikunnostus

ELY

2012

Lapinlahti

Pölläsenpuron pohjoisosan kunnostus

virtavesikunnostus

ELY, Paloisten osakaskunta

2011

Lapinlahti/Varpaisjärvi

* Mustanjoen ja Nuottijärven kunnostus

vedenkorkeuden nosto, vesikasvillisuuden poisto

Sonkajärven kunta

2015

Sonkajärvi

* Pieni-Väärän valuma-aluekunnostus

vesiensuojelukosteikko

Vääräjärven vesiosuuskunta

2015

Iisalmi

* Valkeispuron pohjapato

pohjapadon kunnostaminen

Ryhälänmäen osakaskunta

2018

Iisalmi

* Levälahden kosteikko

vesiensuojelukosteikko

Lapinlahden kunta

2018

Lapinlahti

* Pikku-Siikalammen kosteikko

vesiensuojelukosteikko

Sonkajärven kunta

2019

Sonkajärvi

* Vääräjärven padon kunnostus

huonokuntoisen padon kunnostus

Huttulan osakaskunta

2019

Iisalmi

* Sonkajärven vedenkorkeuden nosto

vedenkorkeuden nosto

Sonkajärven kunta

2019-2023

Sonkajärvi

* Karvalampi -hankkeen suunnittelu ja toteutus

virtausolosuhteiden parantaminen

Lapinlahden kunta

2020-2021

Lapinlahti

* Nikulanlahden kunnostus

virtausolosuhteiden parantaminen, virkistyskäyttökunnostus

Vieremän kunta

2020-2021

Vieremä

Nilsiän reitti

Virvujärvi

vedenkorkeuden laillistaminen

Paikalliset maanomistajat

2011

Juankoski

Ylä- ja Ala-Salmijärvi, Pyöräkkä

Ylä-Salmijärven ja Pyöräkän kosteikot

ELY, Västinnimen osakaskunta

2014

Juankoski

Keyritty

vedenkorkeuden nosto, ruoppaukset virtausten parantamiseksi, virkistyskäyttökunnostus

Rautavaaran kunta, ELY

2011

Rautavaara

* Ahmo -lammen fosforin kemiallisen sitomisen suunnittelu, jatkosuunnittelu sekä toteutus

fosforin kemiallinen sitominen

Siilinjärven kunta

2017-2019

Siilinjärvi

* Petäjäsaaren retkisatama

virkistyskäyttökunnostus

Koillis-Savon veneilyseura ry

2018

Nilsiä

* Nilsiän reitti taimenvedeksi, osa 2

kalataloudelliset kunnostukset

Nilsiän reitin suojeluyhdistys

2018-2019

Nilsiän reitti

Kallavesi - Sorsavesi alue

Salinpuro

vesiensuojelukosteikko

maanomistaja, ELY

Toteutettu

Maaninka

Keskimmäinen

lintuvesikunnostus

ELY

2015-2019

Riistavesi

Räsälänlahti

vesiensuojelukosteikko

ELY, Räsälän osakaskunta

2013

Kuopio

* Valkeisenjärven kunnostus

niitot ja hoitokalastus, Natura-kohde

Tavinsalmen kalastusalue

2014-2018

Maaninka, Kuopio

* Tavinsalmen ruoppaus ja virtauksen parantaminen

virtausolosuhteiden parantaminen

Tavinsalmen Metsästäjät ry

2017-2018

Kuopio

* Ritisenlahden ruoppaus

virtausolosuhteiden parantaminen

Ritisenlahden kalaveden osakaskunta

2019

Kuopio

* Naarajärven keskivedenpinnan nosto

vedenkorkeuden nosto

Naarajärven vesioikeudellinen yhteisö

2017-2020

Karttula, Kuopio

* Kotalahden rantautumispaikka

virkistyskäyttökunnostus

Kotalahden kyläyhdistys ry

 

Varkaus

* Taimenta Suvasveden puroihin

kalataloudelliset kunnostukset

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

2019-2020

 

Rautalammin reitti

Autuaanlampi

laskeutusallas

Kolehmalan osakaskunta, ELY

2013

Karttula

Petäjäjoki

kalataloudellinen kunnostus

ELY, Pielaveden kalastusalue

2018

Pielavesi

* Vesantojärven alaosan kunnostus

ruoppaukset, virkistyskäyttökunnostus

Vesannon kunta

2014-2015

Vesanto

* Vesikasvillisuuden juurakoiden poisto Päivölässä ja Suonenjoen suun liettymän poisto Iisvedellä

virtausolosuhteiden parantaminen, virkistyskäyttökunnostus

Suonenjoen kaupunki

2019

Suonenjoki

* Petsamon sillan alapuolisen liettymän ruoppaus

virtausolosuhteiden parantaminen, virkistyskäyttökunnostus

Suonenjoen kaupunki

2019

Suonenjoki

* Liesjoen kokonaiskunnostus ja taimenkannan palautuksen jatko Talluskylän alueen pienpuroihin

kalataloudellinen kunnostus

Talluskylän-Kruunupuiston osakaskunta

2019-2020

Tervo

* Taimenen palautus Talluskylän alueen pienpuroihin ja vesiin

kalataloudellinen kunnostus

Talluskylän-Kruunupuiston osakaskunta

2020

Tervo

* Korppinen kuntoon hanke

vesiensuojelukosteikko, hoitokalastus

Korppinen Kuntoon ry

2019-

Pielavesi

Juojärven reitti

Lahnasjoki

toimenpidealueen kartoitus kesällä 2015

ELY, Tuusniuemen osakaskunta

2017

Tuusniemi

* Välijärven ruoppaus

virtausolosuhteiden parantaminen

Kortteisen osakaskunta

2015 ja 2021

Kaavi

* Mäntyjoen kalataloudellinen kunnostus

kalataloudellinen kunnostus

Kaavin-Juojärven kalastusalue

2018-2019

Kaavi

* Rauvanjoen ala-ja yläosan kunnostus

kalataloudellinen kunnostus

Maarianvaaran osakaskunta

2017 ja 2019–2020

Kaavi

* Pitkäjärven kunnostus

hoitokalastus

Pitkäjärven hoitoyhdistys ry

2020-2021

Kuopio, Tuusniemi

 

Pohjois-Savon maakuntaan siirtyneen Joroisten kunnan alueella on viime vuosina ollut lukuisia vesistökunnostushankkeita. Joroisselän kunnostusta on edistetty useassa hankkeessa ja omaehtoista seurantaa toteutettu vuosien 2012-2014 aikana Pro Joroiselkä -yhdistyksen toimesta. Vuonna 2011 Joroisselän Hyviänlahdelle on tehty kosteikkosuunnitelma ja kosteikkoa on rakennettu viime vuosien aikana. Vuonna 2013 on valmistunut Joroisselälle laskevan Valvatuksen valuma-alueen kosteikkojen yleissuunnitelma ja vuonna 2014 on suunnittelua tehty Joroisselän valuma-alueella. 2014 on valmistunut Joroisselän kuormitusselvitys. Joroisselällä, Haapaselällä ja Kaitaisten alueen järvillä sekä Juojärvellä, Valvatuksella, Virmaksella, Paljolla, Sääksjärvellä ja Pihlaksella on hoitokalastettu sekä ammattikalastajien että talkoolaisten voimin vuosien 2012-2020 aikana. Joroisten alueella on valmistunut lisäksi kaksi virtavesikunnostushanketta; Enonjoen-Kolkonjoen kunnostukset vuonna 2019 sekä Suihkolanjoen virtavesikunnostus vuonna 2019. Lisäksi Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueelle valmistui vesienhoidon yleissuunnitelma kesäkuussa 2021 (Vesienhoidon yleissuunnitelma Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueelle).