8.1.4 Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien tilatavoitteet

Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien tilatavoite eroaa muita vesiä koskevasta suunnittelusta, koska tavoitteen asettelussa otetaan huomioon vesistön tärkeiden käyttötavoitteiden vaikutukset vesistön tilaan. Tehdyn tarkastelun mukaan Pohjois-Savon voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten vesimuodostumien rakenteellinen tilan on arvoitu olevan tyydyttävä neljässä vesimuodostumassa.  Murennusjoessa sekä Karsanjärvellä hyvän tilan saavuttaminen edellyttää kalateiden rakentamista Salahmin voimalaitoksen ja säännöstelypadon sekä Atron voimalaitosten yhteyteen ja Atronjoen luonnonuoman tilaa voidaan parantaa ympärivuotisella minimivirtaamalla sekä elinympäristökunnostuksella.  Kiekan kanavan tilaa voidaan parantaa avaamalla suljettu Vasaralanjoki luonnonmukaiseksi kalatieksi sekä ohjaamalla siihen riittävä ympäristövirtaama.