8.3 Erityiset alueet

Erityisten alueiden vesimuodostumien (talousveden ottoon käytettävät pohja- ja pintavedet sekä Natura 2000 -alueisiin ja EU -uimarantoihin liittyvät vedet) tilatavoitteet määräytyvät osin samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin vesimuodostumien. Sen lisäksi on näillä alueilla otettava huomioon erityisiä alueita koskevasta lainsäädännöstä aiheutuvat tavoitteet, jotka voivat asettaa vesimuodostuman tilalle tavanomaisista luokittelukriteereistä poikkeavia vaatimuksia. Tilamuuttujat eivät nekään välttämättä ole samoja kuin luokittelussa käytettävät.

Suojelualueet

Erityisiksi alueiksi valituilla Natura-alueilla tarkastellaan pintavesien tilaa suhteessa alueen suojeluperusteina oleviin vesiluontotyyppeihin ja lajeihin. Vesien tilan tulee olla sellaisella tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja. Vesistä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien vaatimukset asetetaan siis etusijalle tilatavoitteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Niissä tapauksissa, joissa suojeluperusteena on esimerkiksi vesien luonnontilaisuus tai karuus ja kirkasvetisyys, vesienhoitolain mukainen hyvän tilan tavoite ei välttämättä ole riittävä. Myös jonkin erityisesti suojellun lajin elinvaatimukset voivat edellyttää hyvää parempaa tilaa. Yleensä vesienhoitolain ja luonto- ja lintudirektiivin tavoitteet vesien tilan suhteen ovat yhtenevät.

Pohjois-Savon erityisalueiksi valittujen Natura-alueiden tavoitteet ovat pääosin yhdenmukaiset vesistöjen hyvän tilan tavoitteiden kanssa.  Karujen reittivesien, luonnontilaisten jokireittien ja pienvesien osalta hyvän tai erinomaisen nykytilan säilyttäminen on erityisen tärkeää. Tämä koskee myös suojelualueiden pienempiä vesienhoidon mukaisessa tilaluokittelun ulkopuolelle jääneitä vesistöjä ja pienvesiä, kuten puroja, lähteitä sekä lähdesoita. Hyvin rehevien ja umpeutumassa olevien lintuvesien osalta valuma-alueen ravinnekuormituksen vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat suojelutavoitteiden mukaisia.

Vedenottoalueet ja EU uimarannat

Talousveden ottoon tarkoitetuilla vesimuodostumilla ja vesimuodostumilla, joilla on ns. EU-uimaranta, tavoitteet sen sijaan perustuvat asetuksissa annettuihin veden laadun raja-arvoihin (Valtioneuvoston päätös 366/1994 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus 711/2014). Tavoitteet koskevat koko tarkasteltavan vesimuodostuman tilaa, jolloin esim. uimarannan käytöstä johtuvia hygieniaongelmia ei pidetä syynä asettaa tavoitteita koko vesimuodostumalle. Jos huono hygieeninen tila johtuu sen sijaan esim. haja-asutuksen jätevesikuormituksesta, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu kuuluvat vesienhoidon piiriin.

Pohjois-Savossa erityisalueiksi määritettyjen vedenottovesistöjen ja EU-uimarantojen tavoitteet ovat yhdenmukaiset vesistöjen hyvän tilan tavoitteiden kanssa.