3.4.1 Suojelualueet (Natura)

Elinympäristöjen ja lajien suojeluun määriteltyjen alueiden valinnassa on otettu huomioon yhteisön lainsäädännön, luontodirektiivin (92/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaiset keskeiset suojelualueet eli ne Natura 2000 -alueet, jotka ovat vedestä riippuvaisten elinympäristöjen ja lajien suojelun kannalta merkittäviä. Pohjois-Savossa tällaisia alueita on yhteensä 28 kappaletta (taulukko 5, kuva 5). Pääkriteereinä valinnassa on luontodirektiivin osalta käytetty vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lisäksi on arvioitu alueen merkitystä kyseisten luontotyyppien ja lajien suojelulle. Lintudirektiivin osalta pääkriteereinä ovat olleet vesistä riippuvaiset lajit sekä lajit, joille vesielinympäristöt ovat tärkeitä muuton aikaisia ruokailu- ja levähdyspaikkoja sekä alueen merkitys ko. lajien suojelulle. Valinnan kriteerinä ovat olleet myös kansallisesti uhanalaiset kalalajit. Suomessa valinnassa on lisäksi huomioitu Natura-alueiden suojelun taustalla olevat kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat, maantieteellinen kattavuus, ympäristöpaineet sekä alueiden yhteys pohjavesialueisiin

Erityiseksi alueeksi nimeäminen ei tuo uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita Natura 2000 -alueille. Natura-alueen ottaminen erityisalueiden rekisteriin korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoidon suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja lintudirektiivin suojelutavoitteet on myös otettava erityisesti huomioon ympäristötavoitteiden asettamisessa. Rekisteriin liitettäviin Natura-alueisiin liittyy myös toiminnallisen seurannan velvoite, mikäli asetetut ympäristötavoitteet eivät toteudu.

Pohjois-Savossa erityisalueisiin valittujen alueiden valintaperusteena on ollut useimmissa tapauksissa rehevien lintuvesien tai karujen reittivesien linnusto. Suojelualueella esiintyvä linnusto on valintaperusteena 13 kohteella ja muu lajisto 4 kohteella.  Yleisimpiä vesiluontotyyppejä erityisalueilla ovat puolestaan luonnontilaiset jokireitit (4), luontaisesti runsasravinteiset järvet (4), pienvedet ja lähteet (3) sekä karut ja kirkasvetiset reittivedet (2). Pohjavesivaikutteisia erityisalueisiin valituista suojelualueista on viisi.

Taulukko 5. Pohjois-Savon erityiskohteiksi valitut Natura-alueet ja niihin liittyvät vesimuodostumat
 (SCI = luontodirektiivi, SPA = lintudirektiivi).

Nimi

Tunnus

Tyyppi

Pääasiallinen valintaperuste

Vesimuodostumat ja pohjavesialueet

Tervaruukinsalo

FI0500023

SCI

Edustavat luontotyypit, Manner-Suomen ainoa taarnaluhtaletto

Saarikko, Tervaruukinsalon pohjavesialue

Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori

FI0600002

SCI

Luontaisesti runsasravinteinen järvi.

Petosenlampi, Valkealampi

Suvasveden saaristot

FI0600028

SCI ja SPA

Selkävesilinnusto.

Suvasvesi

Sorsaveden saaristo

FI0600030

SCI ja SPA

Edustava reittivesikohde, seurantakohde. Karun selkäveden linnustoa.

Sorsavesi

Konnevesi-Kalaja-Niinivuori

FI0600032

SCI ja SPA

Edustava karu kirkasvetinen järvi. Planktonsiika. Linnusto.

Konnevesi, Liesvesi, Siikakoski-Kellanvirta

Hällämönharju-Valkeiskangas

FI0600033

SCI

Pienvedet. Pohjavesivaikutteiset luontotyypit.

Pohjavesivaikutteisuus

Hällämö, Luvejoki, Makkolanpuro


Linnaharju, Valkeiskangas

Löytynsuon-Maamonsuon alue

FI0600034

SCI

Osa Tiilikkajoen humusvesialuekokonaisuutta.

Itkonjoki-Kankaisenjoki

Keski-Kallaveden saaristo

FI0600036

SCI ja SPA

Selkävesilinnusto.

Kallavesi

Maaningan lintujärvet

FI0600051

SPA (sisältää SCI:n)

Linnusto. Alueeseen sisältyy SCI-alue 'Patalahti-Patajärvi', FI0600114 (isolampisukeltaja).

Lapinjärvet, Patajärvi, Patalahti

Ruokojärvi ja Mula

FI0600053

SPA

Linnusto.

Ruokojärvi, Mula

Iisalmen lintuvedet

FI0600056

SPA

Linnusto.

Keskimmäinen, Ylemmäinen, Tismiä, Porovesi, Haapajärvi

Kolmisoppi-Neulamäki

FI0600062

SCI

Luontaisesti runsasravinteinen järvi.

Kolmisoppi

Kolmisoppisen suot

FI0600067

SCI

Osa Tiilikkajoen humusvesialuekokonaisuutta. Luonnontilaista jokireittiä.

Tiilikkajoen yläosa

Älänne

FI0600068

SCI ja SPA

Osa Tiilikkajoen humusvesialuekokonaisuutta.Pohjavesivaikutteisuus

Musta-Karsikko, Rouskun-Valkeinen, Älänne, Harjuntakanen, Valkea-Karsikko, Särki-Valkeinen, Tiilikkajoen alaosa, Suojärvenjoki, Tiilikkajärven yläosa

Huuhkaja, Harsukangas, Ollinjärvenkangas, Rouskun-Valkeinen

Koivujoki

FI0600070

SCI

Edustava jokireitti.

Koivujoki

Tiilikan alue

FI0600071

SCI ja SPA

Osa Tiilikkajoen humusvesialuekokonaisuutta. Pohjavesivaikutteiset luontotyypit.

Pohjavesivaikutteisuus

Tiilikka, Sammakkojärvi, Ala-Tiilikka, Tiilikkajoen yläosa, Itkonjoki-Kankaisenjoki

Pohjoisniemi

Patalahti-Patajärvi

FI0600114

SCI (SPA:n sisällä)

Sisältyy SPA-alueeseen 'Maaningan lintujärvet', FI0600051.

Patalahti, Patajärvi

Heinä-Suvanto - Hetejärvi

FI0900046

SCI ja SPA

Linnusto.

Suvantojärvi, Hetejärvi, Suvannonjoki-Rimminjoki

Talaskankaan alue

FI1200901

SCI ja SPA

Pienvedet.

Pikku-Talas, Iso-Talas, Petäjäjoki

Linnansaari

FI0500002

SCI

Saimaannorppa.

Haukivesi (keskusallas)

Joutenvesi - Pyyvesi

FI0500031

SCI

Saimaanorppa.

Enovesi

Vaikkojoki, Vaikon vanhat metsät ja Aitalamminsuo

FI0600010

SCI

Edustava, luonnontilainen jokireitti

Vaikkojoki

Mammonhauta - Rotimojoki

FI0600019

SCI

Edustavat pikkujoet  ja purot,  lähteet ja lähdesuot. Pohjavesivaikuttiset luontotyypit.

Pohjavesivaikutteisuus

Rotimojoki yläosaMammonkangas

Valkeinen

FI0600042

SCI

Luontaisesti runsasravinteinen järvi.

Pohjavesivaikutteisuus

Valkeinen

Harjamäki-Käärmelahti, Pyssymäki

Riistaveden lintujärvet

FI0600052

SPA

Linnusto

Keskimmäinen

Rahajärvi - Kontteroinen

FI0600054

SPA

Linnusto

Rahajärvi

Kaatiainen

FI0600055

SPA

Linnusto

Kaatiainen

Luupuveden lintujärvet

FI0600074

SPA

Linnusto

Luupuvesi, Välijärvi, Yläjärvi, Välijoki - Suojoki

Kutunjoki

FI0600084

SCI

Edustava, luonnontilainen jokireitti

Kutunjoki

Pohjois-Savon kartalla esitetään EU-uimavesidirektiivin uimarannat, vedenhankinta-alueet ja VPD Natura-alueet.

Kuva 5. Erityisiksi alueiksi valitut Natura-alueet, EU-uimarannat ja vedenhankinta-alueet.