2 Suunnittelualueen kuvaus

Vesienhoidon suunnittelua varten Pohjois-Savo on jaettu seitsemään alueeseen (kuva 2.). Nämä suunnittelun osa-alueet ovat luontaisia vesistöreittejä tai vesistöalueita. Vastaava jaottelu oli käytössä jo edellisissä toimenpideohjelmissa, mutta Joroisten maakuntavaihdoksen myötä vuonna 2021 Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi - sekä Kallavesi-Sorsavesi –alueiden osuudet kasvoivat ja Kyrsyänjärvi-Tuusjärvi-Sysmäjärvi-Syysjärvi tuli uutena suunnittelualueena. Suunnittelun osa-alueet kuuluvat muutoin Vuoksen vesienhoitoalueeseen, mutta Rautalammin reitti on osa Kymijoki-Suomenlahden vesienhoitoaluetta. Alueet poikkeavat toisistaan maaperän ja maankäytön sekä vesien luontaisten ominaispiirteiden ja nykytilan kannalta. Alueiden erillinen käsittely helpottaa näin ollen toimenpiteiden suunnittelua ja niiden toteutuksen kohdentamista.

 

Kartta esittää Pohjois-Savon alueen jakautumisen vesienhoidon suunnittelualueille: Iisalmen reitti, Nilsiän reitti, Juojärven reitti, Kallavesi-Sorsavesi. Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi, Kysyänjärvi-Tuusjärvi-Sysmäjärvi-Syysjärvi ja Rautalammin reitti.

Kuva 2. Vesienhoidon suunnittelualueet Pohjois-Savossa.