9.8 Teollisuus

 

Keskeiset tavoitteet

  • luvanvaraisten teollisuuslaitosten käyttö siten, että toimintataso pysyy vähintään alkavan suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla lupamääräykset täyttäen

  • Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen

  • Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen

 

Teollisuudessa on viimevuosina tapahtunut muutoksia lähinnä metsäteollisuuden toimialalla. Vuoden 2015 loppupuolella Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaiden paperikone muutettiin kartonkikoneeksi ja vuoden 2016 aikana käynnistyi uusi rakennuskomponentteja valmistava tehdas. Kuopion Sorsasaloon oli suunnitteilla tuotantokapasiteetiltään merkittävä Finnpulp Oy:n biotuotetehdas, jonka ympäristölupa kaatui korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä (KHO 2019:166).

Teollisuuden tuotannon kehittymistä seuraavalla toimenpidekaudella 2022–2027 on vaikea ennustaa. Kaivosteollisuuteen ja sen kannattavuuteen vaikuttaa yleisesti mm. metallien maailmanmarkkinahinnat ja niiden muutokset.

Boliden Kylylahti Oy:n Luikonlahden rikastamon toiminta on laitettu ylläpitotilaan vuoden 2021 aikana ja päätökset toiminnan jatkosta tullaan tekemään vuoteen 2027 mennessä. Yara Suomi Oy:llä on tavoitteena Siilinjärven kaivoksen toiminnan laajentaminen Jaakonlammen alueelle vuoden 2022 aikana. Kyseisen Jaakonlammen  louhoksen myötä toiminnan elinkaari on kaivoksen osalta jatkumassa vuoteen 2035 asti.

Kainuun ELY-keskuksen alueella toimivan Terrafame Oy:n (aiemmin Talvivaara Sotkamo Oy) kaivosalueen vesistökuormitus (ml 2012 tapahtuneen kipsisakka-allasvuoto) johti Nurmijoen reitillä vesistöjen suolaantumiseen toisella suunnittelukaudella, erityisesti vuoden 2011–2015 aikana. Loppuvuodesta 2015 lähtien purkuputki Nuasjärveen on ollut jätevesien pääasiallinen purkupiste. Päästörajat vanhoille reiteille tiukkenivat samana vuonna. Vuoksen vesistöreitille Terrafamen jätevesiä ei juoksutettu lainkaan lähes neljään vuoteen, toukokuusta 2016 maaliskuuhun 2020. Uuden ympäristö- ja vesitalousluvan käsittely on meneillään aluehallintovirastossa. Terrafame Oy:llä on meneillään useita suunnitelmia, jotka osaltaan voivat vaikuttaa Nurmijoen reitin kuormitukseen ja tilaan. Ympäristöriskien kannalta positiivinen hanke on ennen keskuspuhdistamon käyttöönottoa muodostuneiden, vaaralliseksi jätteeksi luokiteltujen vesienkäsittelysakkojen sekä pilaantuneiden maa-ainesten loppusijoittaminen asianmukaisille jätealueille ja vanhojen jätealueiden kunnostaminen.  Hankkeen YVA-selostus valmistui kesällä 2021 ja toteutuksen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2022-2029. Terrafame on käynnistänyt YVA-prosessin myös Kolmisopen alueen malmiesiintymän hyödyntämiseksi ja kaivospiirin laajentamiseksi. Hanke mahdollistaisi kaivoksen tuotannon jatkumisen mahdollisesti jopa 2080-luvulle asti. Tämän hankkeen yhteydessä ei aiota hakea muutosta vesistökuormituksen luparajoihin, mutta vesi- ja ympäristöluvan päivittämisen yhteydessä on haettu muutosta runsassateisten vuosien huomioonottamiseen niin että sulfaattikuormitus vanhoille reiteille voisi tällöin olla nykyistä luparajaa suurempi.

Tiedossa olevilla teollisuuden tai energiantuotannon muutoksilla ei arvioida olevan vesistökuormitusta merkittävästi lisääviä vaikutuksia.