9.10 Maankäyttö

 

Keskeiset tavoitteet

  • Pohjavedensuojelun edistäminen maankäytön suunnittelulla

  • Edistetään kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien osalta siirtymistä pohjavedelle haitattomiin vaihtoehtoihin

Väestön kasvua tapahtuu Pohjois-Savossa lähinnä Kuopion seudulla ja rakentamista keskittyy 5-tien varrelle. Maapoliittinen ohjelmointi on tehty vain osalla kuntia. Kaavoitusresurssit kunnissa ovat rajalliset ja kaavoitus ei välttämättä etene tarpeen mukaan. Maankäytöllisen haasteen muodostaa kaupunkiseutujen lievealueiden hallitsematon taajamoituminen ilman kaavoitusta poikkeamispäätöksillä ja suunnittelutarveratkaisuilla. Laadituissa kaavoissa on jo tällä hetkellä paljon toteutumattomia loma-asuntojen rakennuspaikkoja maaseutualueiden järvillä. Eri puolilla Pohjois-Savoa olevien ja uusien lomarakennuspaikkojen käyttötarkoitus pysyvään asumiseen tapahtuu usein yksittäisin poikkeamispäätöksin ilman maankäytön suunnittelua.