3.4.3 Vedenhankintavesistöt

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvontavastuulle kuuluu vuoden 2020 VEETI-tietojen perusteella yhteensä 144 vesilaitosta. Vedenottamoita on 125, joista käytössä 109 ja varalla 16. Vedenottamoita on 60 laitoksella ja yli 97 % verkostoon pumpatusta n. 17 milj m3:sta oli vuonna 2019 pohjavettä.

Vesienhoidon erityisiin alueisiin lukeutuvat ne vesimuodostumat, joista vesihuoltolaitokset ottavat vettä ihmisten käyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 m³ päivässä tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin sekä vesimuodostumat, jotka on tarkoitus ottaa tällaiseen käyttöön. Tässä kappaleessa on kuvattu ne pintavesimuodostumat, joiden erityistavoitteeksi on asetettu raakaveden laatuvaatimus. Teollisuuden tarpeisiin tapahtuvaan vedenottoa ei ole tarkasteltu tässä yhteydessä.

Kirmanjärvi on Iisalmen kaupungin vedenhankintavesistö, josta voidaan ottaa vettä vuosikeskiarvona enintään 2000 m3/vrk.  Kirmanjärvestä pumpattu vesi imeytetään Peltosalmi-Ohenmäki pohjavesialueelle. Näin saadaan lisättyä alueella toimivien Peltosalmen ja Kyllikinrannan pohjavedenottamoiden vedenantoisuutta. Järvivettä pumpataan nykyisin noin 200 000 m3/vuodessa (548 m3/vrk) tekopohjaveden valmistukseen ja tekopohjavettä otetaan pohjavesialueelta keskimäärin 540 m3/vrk. Vedenottoluvassa vedenottaja on velvoitettu seuraamaan Kirmanjärvestä otettavia vesimääriä, vedenkorkeuksia ja järvestä laskevan Kirmanjoen virtaamia. Kirmanjoen virtaaman alittaessa keskialivirtaaman 5 000 m3/vrk, on vedenotto järvestä keskeytettävä. Kirmanjärven läheisyyteen sijoittuvien eläinsuojien uusissa ympäristöluvissa on määräys, joka kieltää lietelannan levittämisen pohjavesialueella pelloille

Juurusvesi-Karhonvesi vesimuodostumaan kuuluvan Juurusveden Jänneniemen pohjavedenottamolta pumpataan vettä koko Kuopion alueen talousveden valmistukseen. Voimassa oleva vesitalouslupa sallii pohjavettä otettavaksi enintään 20 000 m3/vrk ja vuosittain keskimääräinen vesimäärä on ollut 12 000 m3/vrk. Noin 92 % ottamolta otetusta vesimäärästä on pintavedestä rantaimeytynyttä pohjavettä. Jänneniemen pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella on voimassa oleva oikeusvaikutteinen ranta- ja maaseutualueiden yleiskaava. Kaavassa rajatuilla alueilla on noudatettava erityisiä määräyksiä tarvittavien vesivarojen suojelemiseksi muuttumattomina ja pilaamattomina.

Kallavesi on vedenhankinnan erityisalue Hietasalon vedenottamon ja Itkonniemen pintavedenottamon vuoksi. Keskeisen kaupunkialueen talousveden valmistukseen pumpataan Hietasalon saaresta rantaimeytynyttä pohjavettä 5 000–6 000 m3/vrk. Hietasalon pohjavedenoton luvan enimmäismäärä on 35 000 m3/vrk.  Itkonniemen pintavedenottamolta otetaan säännöllisesti noin 10 % Hietasalon vesimäärästä, keskimäärin noin 600 m3/vrk. Huoltokatkojen aikaan Itkonniemen vedenottomäärät ovat tilapäisesti huomattavasti suurempia. Vuositasolla Itkonniemen vedenottomäärä on kokonaisuutenaan noin 200 000 m(548 m3/vrk).

Edellä mainittujen lisäksi Varkauden kaupungin Viltinrannan varavedenottamolla on valmiudet ottaa Unnukan Komminselältä pintavettä talousvesikäyttöön.