9.5.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

Haja-asutuksen jätevesien toimenpiteiksi esitetään vaatimukset täyttävien järjestelmien asianmukainen käyttö ja ylläpito sekä puhdistusvaatimukset täyttämättömien järjestelmien tehostaminen lainsäädännön mukaiselle tasolle. Jätevesijärjestelmien asianmukaisella käytöllä ja ylläpidolla on merkittävä vaikutus vaaditun puhdistustuloksen saavuttamisessa. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tulee täyttää kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä koskevan uuden lainsäädännön vaatimukset ranta- ja pohjavesialueilla.  Jatkossa näillä ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla puhdistusta tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista on saatu poikkeus tai vapautus raukeaa. 

Ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella nykyiset puhdistusvaatimukset tulevat velvoittavaksi pääasiassa vasta merkittävien luvanvaraisten korjaus- tai muutostöiden yhteydessä. Uudisrakentamisessa puhdistusvaatimuksia on noudatettu vuodesta 2004 lähtien.  Kuntien määräyksissä, mm. kaava- ja ympäristönsuojelumääräyksissä, voidaan asettaa ympäristönsuojelulain vaatimuksia tarkempia alueellisia käsittelyvaatimuksia. Vastuu kiinteistön asianmukaisesta vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Hoitokaudelle 2022–2027 esitetyt haja-asutuksen toimenpidemäärät ja kustannukset on esitetty taulukossa 17.  Tarkemmat kuvaukset eri toimenpiteistä toimenpiteiden löytyvät suunnitteluohjeesta yhdyskunnille, haja-asutukselle ja teollisuudelle. Toimenpiteiden suunnittelussa on hyödynnetty paikkatietoanalyysiä ja Pohjois-Savon hajajätevesihankkeen (Jätekukko Oy) kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan yhteydessä keräämää aineistoa jäteveden käsittelyn tasosta suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin.

 

Taulukko 18. Haja- ja loma-asutusta koskevien toimenpiteiden määrät ja kustannukset Pohjois-Savon alueella suunnittelukaudella 2022–2027.

Suunnittelualue

Toimenpide  

Kiinteistöjen lkm

Investointi-kustannukset (€)

Käyttö- ja ylläpito-kustannukset

(€)

Vuosikustannus (€/v)

Iisalmen reitti

 

 

 

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

3300

0

1 155 000

1 155 000

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn 

tehostaminen

3600

26 000 000

 

1 829 387  

Nilsiän reitti

 

 

 

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

4200

 

1 180 000

1 180 000

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn 

tehostaminen

850

6 200 000

 

436 238

Juojärven reitti

 

 

 

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

1350

 

340 000

340 000

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn 

tehostaminen

260

1 840 000

 

129 463

Kallaveden-Sorsaveden alue

 

 

 

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

6600

 

1 650 000

1 650 000

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn 

tehostaminen

1280

9 920 000

 

697 981

Haukiveden alue

 

 

 

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

950

 

252 500

252 500

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn 

tehostaminen

115

860 000

 

60 509

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

240

 

88 250

88 250

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn

tehostaminen

185

98 000

 

98 000

Rautalammin reitti

 

 

 

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

5065

 

1 409 300

1 409 300

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn 

tehostaminen

974

7 056 000

 

496 466

Kaikki reitit yhteensä 

28 969

51 974 000

6 075 050

58 049 050

 

Haja- ja loma-asutuksen osalta Pohjois-Savossa ei esitetä erikseen pohjavesialuekohtaisia toimenpiteitä.