4.1 Ulkoinen ravinnekuormitus

Vesistöihin kohdistuvan kuormituksen arvioinnissa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen Vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosiota (WSFS-VEMALA, v1). Malli hyödyntää kuormituksen arvioinnissa maankäyttötietoja, ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (YLVA/VAHTI) kuormitustietoja, hydrologisia mittaustietoja ja vesistöistä mitattuja vedenlaatuparametreja. Vesistömallin yksi tärkeimmistä osista on valuntamalli, joka kuvaa hydrologista kiertoa sadannasta valunnaksi käyttäen lähtötietoina saatavilla olevaa meteorologista aineistoa. Lisäksi WSFS-VEMALA pystyy laskemaan muun muassa kokonaistypestä, -fosforista ja kiintoaineista aiheutuvan kuormituksen sekä sen etenemisen vesistöissä. Vesistömallijärjestelmällä voidaan arvioida sekä valuma-alueiden että yksittäisiin järviin kohdistuvaa kuormitusta. Vesienhoidon suunnittelussa laskentajaksona on käytetty vuosia 2012–2019.