8.4 Uudet merkittävät hankkeet suunnittelualueella

Hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä koskevasta ympäristötavoitteesta voidaan tietyin edellytyksin poiketa uuden merkittävän hankkeen vuoksi. Poikkeamisedellytyksistä säädetään vesien- ja merenhoitolain (VMJL) 23 §:ssä. Edellä mainitun säädöksen 1 momentin piiriin kuuluvat sellaiset hankkeet, joissa vesimuodostuman fyysisen muutoksen seurauksena pintaveden hyvää ekologista tilaa tai pohjaveden hyvää tilaa ei voida saavuttaa. Pintavesillä tarkoitetaan pykälässä myös keinotekoisia ja voimakkaasti muutettuja pintavesiä. Jos vesimuodostuman hyvä tila voi vaarantua hankkeen takia muusta syystä kuin fyysisten muutosten seurauksena, ei ympäristötavoitteista poikkeamista ole tarpeen arvioida vesienhoitosuunnitelmassa tämän tarkemmin, sillä poikkeaminen hyvän tilan tavoitteesta ei tällöin ole mahdollista. 

Vastaavasti VMJL 23 §:n 2 momentin piiriin kuuluvat hankkeet, joissa pintavesimuodostuman tila voi hankkeen seurauksena heiketä erinomaisesta hyvään tilaan. Säännös ei siten koske vaikutuksia pohjavesiin eikä myöskään vaikutuksia kemialliseen tilaan, jossa tila luokitellaan joko hyväksi tai huonoksi. Säännöksessä tarkoitettu pintavesimuodostuman tilan heikkeneminen erinomaisesta hyvään tilaan voi olla seurausta pintavesimuodostuman fyysisistä muutoksista tai pintavesimuodostumaan vaikuttavista uusista päästölähteistä.  

Ympäristötavoitteista poikkeaminen edellyttää aina 23 §:ssä kuvattujen kriteerien täytymistä:

  1. hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä, se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta;

  2. haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin;

  3. tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla.

Vesienhoitosuunnitelmassa tulee tällöin esittää selvitys 1 kohdan mukaisten edellytysten toteutumisesta sekä selvitys hankkeen aiheuttamista muutoksista vesimuodostumassa ja sen tilassa. Tarkastelua ei voida ulottaa sellaisiin uusiin hankkeisiin, joilla on jo lainvoimainen lupa.

Vesienhoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä tehdyissä tarkasteluissa ei tunnistettu sellaisia uusia hankkeita Pohjois-Savon alueella, jotka olisivat täyttäneet 23 § säädetyt kriteerit. Alustavissa tarkasteluissa mukana olivat Fingrid Oy:n Vaala-Joroinen 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke ja Fortum Waste Solution Oy:n Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentaminen.