13 Lähteet

Aroviita, J., Mitikka, S. ja Vienonen, S. (toim.) 2019. Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019 182 s. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas

Benviroc Oy ja Luonnonvarakeskus 2020. Pohjois-Savon kasvihuonepäästöt ja hiilitase 54 s. https://foresavo.fi/wp-content/uploads/2018/Ilmasto/Pohjois-Savon-hiilitase_Benviroc_Luke_072020.pdf

Dubrovin, T., Hjerppe, T., Huttunen, I., Huttunen, M., Jakkila, J., Piirainen, V., Miettinen, T., Vallinkoski, V-M. Ja Vehviläinen, B. 2016. Iisalmen reitin ilmastonmuutostarkastelut:-säännöstelyjen toimivuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kuormitukseen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen raportteja 13/2016 71 s.https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/120883/Raportteja_13_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Etelä-Savon ELY-keskus 2019. Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2020-2027. Etelä-Savon ELY-keskuksen raportteja 53/2019 40 s. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175347/Raportteja%2053_2019.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Jakkila, J., Dubrovin, T., Miettinen, T., Marttunen, M. & Vehviläinen, B. 2014. Ilmastonmuutoksen vaikutus Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen kehittämistarpeeseen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen raportteja 119/2014 89 s.https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103585/Raportteja_119_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Joensuu, S., Kauppila, M., Lindén, M. & Tenhola, T. 2012. Hyvän metsänhoidon suositukset - Vesiensuojelu. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja 66 s. https://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/06/Vesiensuojeluopas-nettiin1.pdf

Kaukonen, M., Eskola, T., Herukka, I., Karppinen, H., Karvonen, L., Korhonen, I., Kuokkanen, P. ja Ervola, A. (toim.) 2018. Metsätalous Oy:n ympäristöopas. 2. korjattu painos 130 s. http://www.e-julkaisu.fi/metsahallitus/yopas/mobile.html#pid=2

Korkein hallinto-oikeus 2019. Päätös Finnpulp Oy:n ympäristölupapäätöstä koskevista valituksista. KHO 2019:166. https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1576670299837.html

Maa- ja metsätalousministeriö 2011. Vesitalousstrategia 2011-2020 10 s.

Maa- ja metsätalousministeriö 2012. Kansallinen kalatiestrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 30 s. https://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf/fae1c9f2-2908-4859-82ce-0b46c612f179/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf

Maa- ja metsätalousministeriö 2012. Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia.  Valtioneuvoston periaatepäätös 30.8.2012 19 s. https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4/005425e8-e3c4-497d-8cff-26f343896c37/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4.pdf

Maa- ja metsätalousministeriö 2014. Kansallinen lohi- ja taimenstrategia 2020 Itämeren alueelle. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.10.2014 25 s.

Maa- ja metsätalousministeriö 2019. Kansallinen metsästrategia 2025 – päivitys. Valtioneuvoston periaatepäätös 21.2.2019 118 s. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161386/MMM_7_2019_Mets%c3%a4strategia.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Maa- ja metsätalousministeriö 2020. Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU. https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö 2020. SOTKA-hanke 2020-2021. https://mmm.fi/sotka

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2013. Maatilatilastollinen vuosikirja 2013.

Metsäkeskus 2016. Pohjois-Savon metsäohjelma 2016-2020 48 s. https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/smk-alueellinen-metsaohjelma-pohjois-savo.pdf  

Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin 6.3.2019. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas

Olin, S. (toim) 2013. Vesien kunnostusstrategia. Ympäristöministeriön raportteja 9/2013 54 s.
http://www.ym.fi/download/noname/%7B1F389AD2-7676-4144-9ACA-B3CA316EC742%7D/32871

Parkkila, P. 2019. KOTOMA-hanke. Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen raportteja 48/2019 62 s. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/173585/Raportteja_48_2019.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Pilke, A. (toim) 2012. Ohje pintaveden tyypin määrittämiseksi. Suomen ympäristökeskus. 50 s.  http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF9A5855D-032C-4F16-B340-E3B89D1F1ACD%7D/74875

Pulkka, E-K., Rantala, T., Antikainen, S., Eskelinen, P. ja Partanen, P. 2019. Lanta liikkeelle ja ravinteet kiertoon – Ravinnerenki ja Lantologistiikka –hankkeiden tulosjulkaisu. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 3/2019 27 s. https://ravinnerenki.savonia.fi/images/Tulosjulkaisu_final.pdf

Pohjois-Savon liitto 2017. Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021 33 s.  https://www.pohjois-savo.fi/media/ps-maakuntasuunnitelma-2018-2021_a4_3_11_2017_aukeamat_pieni_reso.pdf

Pohjois-Savon ELY-keskus 2014. Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 - Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 45 s.  https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58193/POS_maaseudun+kehitt%C3%A4missuunnitelma_2014-2020_23_09_2014.pdf/602339c3-1f73-46c0-ab9a-7e72d178cd04

Ruokavirasto. Maatilojen neuvonta (Neuvo 2020) https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/

Ruokojärvi, A. (toim.) 2015. Ravinnehävikit euroiksi – RAE-hankkeen (2011-2015) loppuraportti. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/2/2015 149 s. https://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/julkaisut/raewebedition.pdf 

Suomen ympäristökeskus. KUTOVA – kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Mallit_ja_tyokalut/Vesienhoidon_mallit/Kustannustehokkaiden_toimenpiteiden_valintatyokalu__KUTOVA

Suomen ympäristökeskus. VEMALA – vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Mallit_ja_tyokalut/Vesienhoidon_mallit/Vedenlaadun_ja_ravinnekuormituksen_mallinnus_ja_arviointijarjestelma__VEMALA

Suomen ympäristökeskus. VIHMA – viljelyalueiden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallintamalli https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Mallit_ja_tyokalut/Vesienhoidon_mallit/Viljelyalueiden_kiintoaine_ja_ravinnekuormituksen_hallintamalli__VIHMA

Työ- ja elinkeinoministeriö 2020. Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:3 70 s. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162032/TEM_2020_3_Biokaasuohjelmaa%20valmistelevan%20tyoryhman%20loppur%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö 2014. Suomen biotalousstrategia – Kestävää kasvua biotaloudesta 32 s. https://www.biotalous.fi/wp-content/uploads/2015/01/Suomen_biotalousstrategia_2014.pdf

Ympäristöministeriö 2010. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010 116 s. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41550/OH1_2010_Kotielaintalouden_ymparistonsuojeluohje.pdf?sequence=1

Ympäristöministeriö 2015. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia. Työryhmän raportti 17.6.2015 60 s.

Ympäristöministeriö 2015. Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015 92 s. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155221/OH_2_2015.pdf?sequence=1

Ympäristöministeriö 2015. Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia. Suomen ympäristö julkaisuja 10/2015 72 s.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/159058/SY_10_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ympäristöministeriö 2019. Veden vuoro - vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019-2023.  https://ym.fi/documents/1410903/38439968/VaikutaVesiin_ohjelmapaperi_2019_-FINAL-BC59CFC3_818F_47FA_AC9C_1B2A47582BB2-152082.pdf/c349edaf-833a-94bf-a28d-f7a66b3f8cc0/VaikutaVesiin_ohjelmapaperi_2019_-FINAL-BC59CFC3_818F_47FA_AC9C_1B2A47582BB2-152082.pdf?t=1603260537904

Ympäristöministeriö 2020. Helmi-elinympäristöohjelma. https://ym.fi/helmi

Ympäristöministeriö 2020. Turvetuotannon tarkkailuohje. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:13 82 s.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162241