9.15 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset

 

Keskeiset tavoitteet

  • Edistetään pohjavesialueilla tiedon hankkimista pohjavesialueiden rakenteesta ja pohjaveden virtauskuvasta sekä pohjavedensuojelun tehostamista.

 

Pohjavesialueen suojelusuunnitelmia laaditaan vedenhankintakäytössä oleville tai vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Suojelusuunnitelmissa käydään läpi pohjavesialueiden maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä toiminnot, joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrään. Suojelusuunnitelman sisältövaatimuksia ja laatimismenettelyä koskevat säännökset on sisällytetty vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1299/2004, lakimuutos 1263/2014) vuonna 2015. Suojelusuunnitelman päivitys on suositeltavaa tehdä 5–10 vuoden välein. Suojelusuunnitelmien seurantaryhmien toiminnalla ylläpidetään suojelusuunnitelmien ajantasaisuutta ja seurataan toimenpiteiden toteutumista.

Pohjavesialueiden rakennetutkimusten tekemisellä saadaan arvokasta lisätietoa pohjavesimuodostuman rakenteesta ja pohjaveden virtauskuvasta.