12.2 Yhteistyöryhmät

Yhteistyöryhmä on vesien- ja merenhoitolain (1299/2004) mukainen, alueen eri intressitahoja mahdollisimman kattavasti edustava ryhmä, jonka Pohjois-Savon ELY-keskus on kutsunut koolle. Ryhmä osallistui vesienhoitoon liittyvien asioiden valmisteluun yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelun aikana yhteistyöryhmän jäsenet ideoivat vesienhoidon tavoitteita, seurasivat, arvioivat ja ennakoivat vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä maakunnassa. Yhteistyöryhmä otti kantaa tehtyihin toimenpidelinjauksiin, esitettyihin toimenpiteisiin sekä toimenpideohjelmassa käsiteltyihin vesimuodostumiin. Siten yhteistyöryhmä on vaikuttanut merkittävästi siihen, millaisia vesienhoitotoimia alueella tehdään.  Yhteistyöryhmä myös seurasi ja edisti aiempien suunnittelukausien toimenpiteiden toteutumista. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on myös ollut edistää tiedonkulkua toimijoiden, viranomaisten ja sidosryhmien välillä.

Toimenpideohjelman valmistelua varten perustettiin 5 kpl sektorikohtaisia työryhmiä, joissa suunniteltiin kyseisten sektoreiden toimenpiteet 3. vesienhoitokaudella. Ryhmät osallistuivat  myös tämän toimenpideohjelman tekstien laadintaa.  Alla mainittuna kyseiset ryhmät.

  • Pohjavedet ja pilaantuneet maa-alueet

  • Yhdyskunnat, haja-asutus ja teollisuus

  • Maatalous

  • Metsätalous ja turvetuotanto

  • Vesirakentaminen, säännöstely ja kunnostukset

 

Alueelliset tilaisuudet

Pohjois-Savon ELY-keskus on osallistunut aktiivisesti useisiin alueellisiin tapahtumiin, jossa on esitelty vesien tilaa ja paikallisia vesiensuojeluhankkeita. Samalla on tiedotettu vesienhoidon suunnittelutilanteesta ja kuulemisasioista. Vesienhoitoon liittyvä tiedotus on ollut laajaa vesienhoitotyön eri vaiheissa kuten työohjelman ja aikataulun sekä vesienhoidon keskeisten kysymysten julkistamisessa ja kuulemisaikana. Merkittävistä suunnitteluvaiheista, kuten pinta- ja pohjavesien luokittelusta on laadittu tiedotteita.