9.3.1 Pinta- ja pohjavesivaikutukset

Metsätalouden pääasialliset vesistöjä kuormittavat toimenpiteet ovat kunnostusojitus, metsänuudistaminen sekä siihen liittyvä maanmuokkaus ja lannoitus. Näistä toimenpiteistä aiheutuva kuormitus voi olla kiintoaine-, ravinne-, humuskuormitusta ja haitallisten metallien kuormitusta. Edellä mainittujen lisäksi kantojennosto voi vaikuttaa pohjavesialueella pohjaveden laatuun ja määrään. Maanmuokkausten ohella ojituksilla vaikutetaan pohjaveden määrälliseen tilaan johtamalla alueelle muutoin pohjavedeksi imeytyvää vettä pois alueelta. Ojitukset saattavat vaarantaa myös pohjaveden laatua alueilla, joilla pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa.  

Nykyisin toteutettavien metsätaloustoimenpiteiden lisäksi vesistöjä kuormittaa edelleen aikaisemman uudisojituksen aiheuttama ravinnekuormitus. MetsäVesi -tutkimushankkeen uusimpien tulosten perusteella metsätalouden kuormitusosuus on aiemmin arvioitua suurempi ja luonnonhuuhtouman osuus vastaavasti pienempi. Hankkeen pohjalta päivitetyissä kuormitusarvioinneissa näkyy selvästi metsäojitusten vaikutus, joka jatkuu huomattavasti aiemmin arvioitua pidempään. Metsätalouden aiheuttama ravinnekuormitus onkin suurinta alueilla, missä on paljon ojitettuja soita. Metsätalouden vesistökuormituksella, erityisesti siitä aiheutuvalla kiintoainekuormituksella, voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia vesistöjen tilaan varsinkin vesistöjen latvaosissa, pienissä lammissa ja puroissa sekä vähäjärvisissä jokivesistöissä. Pienten virtavesien ja erityisesti vaelluskalojen lisääntymisalueiden valuma-alueilla toimittaessa tulee metsätaloustoimenpiteet toteuttaa harkiten ja huolehtia vesiensuojelun suunnittelusta sekä toteutuksesta erityisen hyvin. Toimenpideohjelmaa laadittaessa metsätalouskuormituksella herkkien vesistöjen tunnistaminen perustui metsätaloudesta tulevan kuormituksen arviointiin, vesistön nykytilaan ja muutosherkkyyteen sekä arvokkaiden vaelluskalavesistöjen sijaintiin (kuva 22).

 

Pohjois-Savon kartalla on esitetty merkittävät tai silmälläpidettävät metsätalouskuormitukset pisteinä sekä lohikaloille merkittävät virtavedet. Merkittävä tai silmälläpidettävä metsätalouskuormitus painottuu maakunnan pohjoisosaan ja lohikaloille merkittävät virtavedet pohjois- ja koillisosaan, mutta näitä esiintyy muuallakin esimerkiksi Rautalammin ja Juojärven reitillä.

Kuva 22. Metsätalouskuormitteiset vesistöt ja lohikalojen kannalta arvokkaat virtavedet.