9.14 Vedenotto ja tekopohjaveden muodostaminen

 

Keskeiset tavoitteet

  • Turvataan riittävä yhdyskuntien vedenhankinta huomioiden pohjavesialueilla sijaitsevat pohjavesivaikutteiset pinta- ja maaekosysteemit sekä muut häiriintyvä kohteet.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvontavastuulle kuuluu vuoden 2019 VEETI-tietojen perusteella yhteensä 137 vesilaitosta. Vedenottamoita on 122, joista käytössä 106 ja varalla 16. Vedenottamoita on 58 laitoksella ja yli 97 % verkostoon pumpatusta n. 17 milj m3:sta oli vuonna 2019 pohjavettä. Pohjois-Savon vedenhankintakäytössä oleville pohjavesimuodostumille on monin paikoin ominaista pienet pohjaveden antoisuudet, mikä tarkoittaa, että yhdellä laitoksella saattaa olla useampia vedenottokaivoja.