1.1 Toimenpideohjelman tarkoitus ja tavoitteet

EU:n alueelle on asetettu yhteiset tavoitteet vesien tilan parantamiseksi. Tavoitteet on määritelty vesipolitiikan puitedirektiivissä (2000/60/EY), jonka tavoitteena on suojella ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, että niiden tila ei heikkene ja vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella viimeistään vuonna 2015. Suomessa direktiivi on pantu toimeen lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja siihen liittyvillä asetuksilla. Laissa säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä, seurannasta, vesien luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta sekä kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta.

Vesienhoidon suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta sekä niihin yhteydessä olevista pohja- ja rannikkovesistä. Suomessa on kahdeksan vesienhoitoaluetta, joista viisi on kansallista vesienhoitoaluetta. Ruotsin ja Norjan kanssa on muodostettu kaksi kansainvälistä vesienhoitoaluetta. Lisäksi Ahvenanmaa tekee oman vesienhoitosuunnitelmansa. Vesien tilan arviointi, seuranta, tilatavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet kootaan vesienhoitosuunnitelmaksi, joka tehdään jokaiselle vesienhoitoalueelle. Vesienhoitosuunnitelma pohjautuu kunkin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) omalta alueeltaan laatimiin toimenpideohjelmiin ja se sisältää yhteisen näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2010–2015 joulukuussa 2009 ja niiden toimeenpano jatkui Suomessa kaikilla toimintasektoreilla vuoden 2015 loppuun saakka. Toiset vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021 valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2015 ja niiden toimeenpano jatkui Suomessa kaikilla toimintasektoreilla vuoden 2021 loppuun saakka. Kolmannen kauden toimenpiteitä suunniteltaessa on huomioitu 2. kauden toimenpiteiden toteutuminen ja niiden vaikutus vesien tilaan.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Tämä vesienhoidon toimenpideohjelma on laadittu Keski-Suomen ELY-keskuksen alueen pinta- ja pohjavesille ja siinä esitetään ne toimenpiteet, joita on tarpeen toteuttaa vuosina 2022–2027 vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensimmäisen kauden (2010–2015) pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmat ja toisen kauden (2016–2021) vesienhoidon toimenpideohjelma löytyvät Internetistä. Lisätietoa vesienhoidosta ja vesienhoidon järjestämisestä Keski-Suomessa on saatavilla verkko-osoitteessa: ymparisto.fi/vesienhoito/Keski-Suomi.