15.2 Vesienhoidon yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä on vesien- ja merenhoitolain (1299/2004) mukaan alueen eri intressitahoja mahdollisimman kattavasti edustava ryhmä, jonka Keski-Suomen ELY-keskus on kutsunut koolle. Ryhmässä on noin 30 jäsentä sekä heidän varajäsenensä ELY-keskuksen edustajien lisäksi. Puheenjohtajana toimii Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Kari Lehtinen. Yhteistyöryhmän kokoonpanoa on tarpeen mukaan päivitetty. Vesienhoidon yhteistyöryhmän 3. toimikausi asetettiin maakuntauudistuksen vuoksi vuosille 2016–2018. Maakuntauudistuksen siirtymisen vuoksi yhteistyöryhmän toimikautta jatkettiin vuosiksi 2019–2020, minkä jälkeen kokoonpano päivitettiin ajanjaksolle 2021–2023.

Yhteistyöryhmä on pitänyt vuosina 2016–2021 yhteensä 10 kokousta (taulukko 59).

 

Taulukko 59. Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoukset ja niissä käsitellyt keskeiset asiat.

 

Pvm

Paikka

Osallistujien määrä

Kokouksessa käsiteltyjä aiheita

I

 

 

4.10.2016

 

 

Jyväskylä

 

 

26

 

 

• Maakuntauudistus

• Vesienhoidon tilannekatsaus

• Vesienhoitosuunnitelmien huomioiminen luvituksessa

• Freshabit Life IP-hanke osana vesienhoidon toteutusta

•Yhteistyöryhmän jäsenten odotukset ja toiveet ryhmän työskentelylle

II

 

17.8.2017

Jyväskylä

 

21

• Sidosryhmien katsaus ajankohtaisiin asioihin

• Vesienhoidon työohjelman, aikataulun ja keskeisten kysymysten valmistelu (lyhyt alustus ennen työpajaa)

• Työpajatyöskentely kolmessa ryhmässä

• Yhteenveto ryhmätöistä

• Jyväskylän kaupungin Eerolanpuron kaupunkikosteikon esittely sekä kosteikkoon tutustuminen paikan päällä

III

 

11.6.2018

 

Jyväskylä

 

 

22

 

• Tierumpujen esteellisyyshaitat ja niiden arviointi Keski-Suomen pilottitutkimusaineiston perusteella

• Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen 

• Ympäristötehtävät aluehallintouudistuksessa

• Kuuleminen työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä sekä ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi

• Vesienhoidon suunnittelun ajankohtaiskatsaus

IV

 

6.11.2018

Jyväskylä

 

18

• Keskeisten kysymysten ja työohjelman kuulemisesta saatu palaute

• Vesienhoidossa tehdyn kuntatapaamisen anti

• Puun käytön lisäys ja tarvittavat luonnonhoidon toimet (hakkuumäärät, luonnon monimuotoisuuden

turvaaminen, vesiensuojelu ja metsänkäsittely)

• Vesienhoidon toimenpiteiden toteutumisen väliarvioinnin tilanne

• Vesienhoidon yhteistyöryhmän asettaminen v. 2018 jälkeen

V

 

 

 

19.6.2019

 

 

 

Jyväskylä

 

 

 

27

 

 

• Muuttuvan ilmaston vaikutukset vesistöihin

• Vesienhoidon tehostamisohjelma

• Merkittävien paineiden arviointi

• Pintavesien ekologinen luokittelu

• Pohjavesien kemiallinen luokittelu sekä riskialueiden määrittely

• Vesienhoidon aikataulu v. 2019–2020

VI

 

 

 

27.11.2019

 

 

Jyväskylä

 

 

 

35

 

 

 

• Pintavesien tila Keski-Suomessa

• Toimenpideohjelman päivittäminen ja muuta ajankohtaista vesienhoidosta

• Missä mennään vesiensuojelun tehostamisohjelman hyödyntämisessä Keski-Suomessa

• Freshabit-hankkeen tilanne ja jatkotoimet Keski-Suomessa

• Keskisuomalaisten osakaskuntien (kalastuskuntien) yhdistymishalukkuus toisiinsa

VII

 

 

10.6.2020

TEAMS-kokous

29

 

• Pinta- ja pohjavesille ehdotetut vesienhoidon toimenpiteet v. 2022–2027: määrät ja suunnitteluperusteet sektoreittain

• Voimakkaasti muutetut vedet ja niiden tila

• Alueellisten vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimintaverkostojen vahvistaminen Keski-Suomessa

• Vesienhoidon aikataulu ja kuulemien

VIII

 

8.10.2020

 

TEAMS-

kokous

 

n. 30

• Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmanluonnoksen läpikäynti, keskeisemmiltä osin

• Vesienhoidon aikataulu ja kuulemiseen valmistautuminen

IX

 

 

7.6.2021

TEAMS-kokous

33

• Vesienhoidon yhteistyöryhmä – johdanto työhön vuosina 2021–2023

• Vesienhoidon aikataulu 2021 ja muut ajankohtaiset asiat

• Kuulemispalautteen käsittely

X

 

 

27.9.2021

TEAMS-kokous

35

• Vesienhoidon kolmannen kauden suunnitelmien valmistelun tilanne

• Katsaus vesienhoidon toimeenpanoon (KEURUS-hanke, Saarijärven reitin kalatiet, vesienhoidon toimeenpanon rahoitusmahdollisuuksia ja esimerkkejä rahoitetuista hankkeista)