7.3 Toisen kauden toimenpiteiden toteutuminen

Vuosille 2016–2021 esitettyjen vesienhoitotoimenpiteiden toteutumista tarkasteltiin ensimmäisen kerran vuoden 2018 lopussa. Toteutumisesta raportoitiin myös EU:lle. Vuoden 2018 lopulla todettiin lähes kaikkien toimenpiteiden olevan käynnissä, mutta toteutettujen toimenpiteiden määrät vaihtelivat suuresti sektoreittain ja toimenpiteittäin. Taulukossa 20 on kuvattu yleisellä tasolla toimenpiteiden toteutumistilannetta Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella vuoden 2021 lopulla väliarvion 2018 perusteella. Toteutumatilannetta on käsitelty yksityiskohtaisemmin sektorikohtaisessa tarkastelussa.

Taulukko 20. Arvio toisen vesienhoidon suunnittelukauden toimenpiteiden toteutumistilanteesta vuonna 2021. Arvion pohjana on vuoden 2018 toteutustilanne.

Toimiala

Toteutumistilanne

Yhdyskunnat

Yhdyskuntasektorille esitetyt toimenpiteet ovat edenneet hyvin. Kolmen jätevesipuhdistamon peruskunnostus/laajennus on tehty ja kahden kunnostus on parhaillaan menossa. Lisäksi on tulossa muutamia puhdistamojen peruskorjauksia ja myös uusia puhdistamoita lähivuosina.

Haja- ja loma-asutus

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttö- ja ylläpito -toimenpide ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti. Tämä johtuu osittain lainsäädännöstä, jolla haja-asutuksen jätevesien käsittelyn vaatimuksia on muutettu ja aikataulua myöhennetty useampaan kertaan. Muutamia haja-asutusalueiden keskitetyn viemäröinnin toteuttamishankkeita käynnistyi suunnittelukauden alussa.

Maatalous

Maatalouden toimenpiteet perustuivat pääosin vapaaehtoiseen maatalouden ympäristökorvausjärjestelmään. Suojavyöhykkeitä perustettiin ennätysmäärä, mutta niiden kohdentamisessa ei täysin onnistuttu, mihin tällä kaudella kiinnitetään erityistä huomiota. Kosteikkoja perustettiin noin kolmasosa arvioidusta tavoitemäärästä. Lannan prosessoinnissa on jääty tavoitetasosta. Toimenpiteet peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja lannan ympäristöystävällinen käyttö ovat toteutuneet varsin hyvin.

Metsätalous

Metsätalouden toimenpiteet ovat edenneet osin suunnitellussa aikataulussa. Kunnostusojitusta on tehty arvioitua vähemmän, mikä on vesiensuojelun kannalta hyvä asia. Toimenpiteet tehostettu vesiensuojelusuunnittelu ja kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu ovat toteutuneet lähes tavoitteen mukaisesti. ”Eroosiohaittojen torjunta” -toimenpide ja koulutus ja neuvonta ovat jääneet väliarvion mukaan alle tavoitetason.  

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

Kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen toimenpiteistä on toteutunut alle puolet. Huonoiten ovat toteutuneet rehevöityneiden järvien kunnostukset.  Syynä yksittäisiin viivästymisiin on muun muassa resurssien puute, kohteiden lisäsuunnittelun tarve sekä toteutumisen riippuvuus paikallisten tahojen aktiivisuudesta. Järvien säännöstelykäytännön kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat toteutuneet.

Teollisuus

Ei määrällisiä toimenpide-ehdotuksia. Teollisuuden toimenpiteitä on toteutettu pääosin lupamenettelyn kautta.

Kalankasvatus

Kalankasvatukselle esitettiin vain yksi toimenpide: kiertovesilaitoksen rakentaminen. Kiertovesilaitoksen rakentaminen on aloitettu vuonna 2020. Kalankasvatuksen vesiensuojelutoimia toteutetaan myös pääosin lupamenettelyn kautta.  

Turvetuotanto

Turvetuotannon toimenpiteet ovat toteutuneet aikataulussa. Turvetuotantoala on vähenemässä jatkossa Keski-Suomessa, mikä vaikuttaa toimenpidemääriin. Turvetuotantoalueiden ilmastoviisaan ja vesiensuojelun kannalta hyvän jälkikäyttömuodon valinta tulee korostumaan jatkossa. Jo olemassa olevat <10 ha:n tuotantoalueet ovat joutuneet hakemaan ympäristölupaa aluehallintovirastosta 1.9.2020 mennessä. Tämä tulee edistämään pienten tuotantoalueiden vesiensuojelua.