15.3 Muu yhteistyö

Kolmannen kauden vesienhoitotoimenpiteiden valmistelua on tehty neljässä sektorikohtaisessa ryhmässä: maatalous, metsätalous, turvetuotanto ja kunnostus, rakentaminen ja säännöstely (KRS). Ryhmät koostuivat ELY-keskuksen edustajien lisäksi kyseisten sektorien toimijoista ja sidosryhmistä. Ryhmät maatalous, metsätalous ja turvetuotanto kokoontuivat kukin kolme kertaa ja KRS-ryhmä kerran kevään 2020 aikana, minkä lisäksi on käyty keskusteluja myös sähköpostitse. Lisäksi kaikkien sektoreiden viimeinen palaveri järjestettiin TEAMS:lla laajennettuna, jotta suunnittelun saatiin lisää sidosryhmiä mukaan. Laajennetuilla ryhmillä korvattiin suunnitellun kaikkien sektoreiden yhteisen työpajan peruuntuminen koronaviruksen takia.

Työryhmissä käsiteltiin vesienhoidon näkökulmasta suunnittelun lähtökohtia, arvioitiin tarvittavia toimenpiteitä ja niiden määriä sekä alueellista kohdentamista. Työryhmät osallistuivat myös toimialansa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten arvioimiseen.

ELY-keskus järjesti syksyllä 2018 kunnille yhteensä 8 tilaisuutta, joissa kussakin oli mukana 2–4 kuntaa. Tapaamiset kohdennettiin kuntien ympäristönsuojelun ja teknisen toimen pinta- ja pohjavesien hoitoon liittyville vastuuhenkilöille. Lähtökohtana kuntatapaamisille oli ELY-keskuksen tarve edistää pinta- ja pohjavesien tilaa parantavien toimenpiteiden toteutusta lisäämällä yhteistyötä maakunnan kuntien kanssa ja sitouttaa kuntia vesienhoitotyöhön. Kuntatapaamisissa tavoitteina oli muun muassa antaa kunnille ajantasaista ja kohdennettua tietoa vesienhoidon suunnittelusta, vesien tilaa parantavista toimenpiteistä ja niiden rahoitusmahdollisuuksista sekä aktivoida ja vahvistaa kuntien asemaa vesienhoidossa. Useisiin vesienhoidollisiin toimenpiteisiin on ELY-keskuksen kautta saatavissa rahoitusta, mikä kuntatapaamissa voitiin tuoda paremmin esille kuin tiedotteilla. Kuntatapaamisien ansiosta monen toimenpiteen toteutus lähti käyntiin. Tapaamiset onnistuivat niin hyvin, että kunnat toivoivat vastaavanlaista tapaamista myös toimenpideohjelmaluonnoksen valmistuttua.