15.5 Saadun palautteen huomioon ottaminen

Työohjelman, aikataulun ja keskeisten kysymysten kuulemisesta saatu palaute on pyritty ottamaan huomioon valmisteltaessa vesienhoitosuunnitelmaehdotuksia ja päivitettäessä tätä vesienhoidon toimenpideohjelmaa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksia koskevaa palautetta on käsitelty valtakunnallisesti ja alueellisesti ELY-keskuksissa, vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmissä sekä vesienhoitoalueiden ohjausryhmissä. Palautetta on käsitelty myös sidosryhmätapaamisissa. Palautteen johdosta on tehty joitakin tarkennuksia vesienhoidon toimialakohtaisiin oppaisiin. Oppaat on päivitetty vesienhoidon verkkosivulle: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas. Kuulemispalautteesta on julkaistu vesienhoitoaluekohtaiset yhteenvedot ympäristöhallinnon verkkosivustolla (linkit edellä kappaleessa 15.1). Kuulemispalautteista on esitetty yhteenveto lopullisissa vesienhoitosuunnitelmissa, ja niihin on koottu myös tieto kuulemisen perusteella tehdyistä muutoksista vesienhoitosuunnitelmiin.

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaan on tehty seuraavat tarkistukset kuulemisen jälkeen ja/tai perusteella:

 • Autiojoki on kuulemispalautteen johdosta arvioitu uudelleen, ja se on nimetty voimakkaasti muutetuksi muodostumaksi. Nimeämisen johdosta muodostumaan kohdennetut toimenpiteet on myös tarkistettu.

 • Voimakkaasti muutettujen muodostumien kuvauksia on täydennetty.

 • Luokittelun taustatietoja ja perusteluja on täydennetty.

 • Yksi uusi muodostuma on tyypitelty.

 • Niille järville, joiden hydrologis-morfologisen tilan muutokset 1. vaiheen alustavassa arvioinnissa arvioitiin vähäisiksi, on tehty tarkentava arvio muutoksista.

 • Tekstejä on paikoin jonkin verran muutettu kuulemispalautteen perusteella.

 • Maataloutta koskevat tekstit, toimenpiteet ja kustannukset on päivitetty maatalouden toimialakohtaisen ohjeen mukaisesti.

 • Toimenpiteiden yksikköjä on korjattu myös metsätalous-, yhdyskunnat- ja kalankasvatussektoreilta valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Kalankasvatuksen osalta on myös kuulemisen jälkeen arvioitu sisävesilaitosten vesiensuojelun tehostamisen kustannukset valtakunnallisen ohjeen mukaan.

 • Kuhmoisten kunnan pohjavesiä koskevat tiedot on siirretty Pirkanmaan toimenpideohjelmaan, ja pintavesiä koskevia tekstejä on muutettu soveltuvin osin.

 • Kartat on päivitetty maakuntarajan muuttumisen johdosta. Maatalouden ja metsätalouden paineita kuvaaviin karttoihin on lisätty tietoa fosforikuormituksesta.

 • Kuulemisen aikana muuttuneita tietoja on soveltuvin osin päivitetty tekstiin, ja tekstin luettavuutta on paikoin parannettu mm. vähentämällä toistoja.

 • Havaitut virheet on korjattu tekstistä ja tietojärjestelmistä.