7.4.5 Tavoitteet voimakkaasti muutetuiksi nimetyissä vesissä

Parhaalla saavutettavissa olevalla ekologisella tilalla tarkoitetaan voimakkaasti muutetun vesistön vertailutilaa, joka kyseisessä vedessä voidaan saavuttaa hydrologis-morfologisen tilan tai veden laadun kautta. Voimakkaasti muutetuissa vesissä tavoitteiden saavuttamiseksi riittävä taso on hyvä ekologinen tila suhteutettuna parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Tämä hyvä tila on huonompi kuin hyvä tila ekologisessa luokittelussa. Voimakkaasti muutettujen vesien tavoiteasettelu eroaa siis muita vesiä koskevasta suunnittelusta, sillä muissa vesissä tavoitteeksi asetetaan vesien hyvä ekologinen tila. Monia kansalaisia voi hämmentää ”hyvä tila”- termin käyttäminen voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin kaksi erilaista lähestymistapaa, joita ei pidä sekoittaa toisiinsa.

Parhaassa saavutettavissa olevassa tilassa on olennaista ekologisen jatkumon sekä vaelluskalojen merkittävän, kestävän ja luontaisesti lisääntyvän kannan aikaansaaminen. Parhaassa saavutettavissa olevassa tilassa on toteutettu kaikki teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoiset hydrologis-morfologiset parantamistoimenpiteet. Toimenpiteet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa vesistön tärkeälle käyttömuodolle. Nimetyn vesimuodostuman tila ei kuitenkaan voi olla hyvä, jos vedenlaatu ei ole hyvä. Keski-Suomessa parasta saavutettavissa olevaa tilaa arvioidaan jokivesissä. Yksityiskohtaiset tavoitteet ja niiden määrittelytavat on esitetty jäljempänä.