12.4.1 Pohjaveden määrä

Pohjavesialueen pohjaveden määrällinen tila arvioidaan pohjaveden pinnankorkeuden perusteella. Määrällisen tilan arviointi onkin edellä esitellyn riskinarvioinnin jatke. Sen vuoksi kohdassa 12.1 esitetty koskee myös määrällisen tilan määrittelyä.

Pohjavesialue voidaan arvioida riskinalaiseksi muuttuneen pohjaveden määrän vuoksi. Pohjaveden määrällinen tila ei tästä huolimatta aina ole huono. Tällöin tarkastellaan poistuneen pohjavesimäärän vaikutuksia pohjaveteen liittyviin pintavesiin ja pohjavedestä suoraan riippuvaisiin maa- ja pintavesiekosysteemeihin tai sen aiheuttamaa haittaa pohjavedestä valmistettavalle tai mahdollisesti valmistettavalle juomavedelle. Tarkastelussa arvioidaan myös nykyisten tai aiempien ihmistoimintojen pohjavedelle mahdollisesti aiheuttama vaarantuminen. Tiedot aiemmista ihmistoiminnoista ovat monesti kuitenkin riittämättömiä, minkä vuoksi myöhempi arviointi voi olla hankalaa, ellei se ole todettavissa esimerkiksi luonnontilaisten vertailualueiden avulla. Pohjaveden määrällinen tila on kuitenkin aina huono, jos pohjaveden määrän vähentyminen on merkittävä tai laaja-alainen.