6.4.9 Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti (toimenpideohjelma-alueella oleva osa)

Kuormitus

Iso-Längelmäveden ja Hauhon reitin vesistöalueen pinta-ala on 4 450 km2, josta Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueelle sijoittuu noin 16 %. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella olevien valuma-alueiden fosforikuormitus on noin 11 t/v ja typpikuormitus noin 350 t/v. Luonnonhuuhtouman osuus alueen fosforikuormituksesta on noin 48 % ja typpikuormituksesta runsaat 54 %. Laskeuman mukana alueen fosforikuormituksesta tulee vajaat 10 % ja typpikuormituksesta neljännes. Iso-Längelmäveden ja Hauhon reitin ihmistoiminnasta aiheutuva fosfori- ja typpikuormitus pinta-ala-yksikköä kohden tarkasteltuna on muihin Keski-Suomen reitteihin verrattuna vähän keskimääräistä alhaisempaa tasoa.

Hajakuormituksen osuus reitin fosforikuormituksesta on vähän yli puolet ja typpikuormituksesta lähes 45 %. Fosforin kuormituksesta maatalouden osuus on lähes 30 %, metsätalouden runsaat 3 % ja haja-asutuksen lähes 10 %. Maatalouden ja haja-asutuksen kuormitusosuus on suurinta Koljonselän alueella. Metsätalouden kuormitus on jakautunut melko tasaisesti alueella. Typen kuormituksesta maatalouden osuus on runsaat 17 %, metsätalouden lähes 4 % ja haja-asutuksen 2,5 %.

Pistekuormituksen osuus sekä fosfori- että typpikuormituksesta jää alle prosenttiyksikön. Pistekuormitusta tulee Koljonselän alueella sijaitsevalta Jämsän kaupungin Länkipohjan jätevedenpuhdistamolta. Eväjärven valuma-alueella sijaitseva Vilkkilänlohi Oy:n kalankasvatuslaitos on lopettanut toimintansa vuonna 2012.

Vesien tila

Iso-Längelmäveden ja Hauhon reitillä sijaitsee Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen puolella 14 järvi- ja kaksi jokimuodostumaa. Järvistä 11 kuuluu keskikokoiset ja pienet vähähumuksiset järvet (Vh) tyyppiin ja kolme pienet humusjärvet tyyppiin (Ph). Yhdeksän järvistä on erinomaisessa ja viisi hyvässä ekologisessa tilassa. Suuret järvimuodostumat (yli 5 km2) Kolhinselkä Eväjärvi, Lummene (Lummenne) ja Pitkävesi ovat hyvässä ja Hahmajärvi erinomaisessa tilassa. Eväjärven reitti on saavuttanut hyvän ekologisen tilan ja Leppäkoskenjoki-Harjunjärvenoja-Kuoksenoja on tyydyttävässä tilassa.

HyMo-tila

Vuosina 2014–2015 kunnostetun Eväjärven reitin hydrologis-morfologinen tila on nykyään hyvä. Leppäkoskenjoki-Harjunjärvenoja-Kuoksenoja muodostumaa on osittain kunnostettu vuonna 2015 ja HyMo tila on tyydyttävä. Järvistä Valkeajärven HyMo-tila on tyydyttävä länsirannan kautta kulkevan rautatien sekä järven vesialueita sulkevien rautatie- ja valtatiesiltapengerrysten takia. Muiden järvimuodostumien muuttuneisuus on korkeintaan vähäistä.

Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen puoleisilla pintavesimuodostumilla ei ole yhtään vesivoimalaitosta eikä säännösteltyä järveä. Samaisella tarkastelualueella on yksi täydellinen ja kaksi osittaista vaellusestettä Leppäkoskenjoessa.