7.4.1 Pintavesien tilan parantamistarve

Pintavesien tilaa heikentäviä tekijöitä on arvioitu erikseen vesiin kohdistuvan kuormituksen, vesistörakentamisen, vedenoton ja muiden paineiden osalta. Samalla on arvioitu heikentävän tekijän vaikutuksia vesimuodostumaan. Arvioinnissa on käytetty ravinnekuormituksen apuna luvussa 6.1.2 esitettyä menettelyä sekä osin myös asiantuntija-arviota.  Kuvassa 17 on esitetty vesienhoitoalueen pintavesimuodostumat, joiden tila on hyvää huonompi sekä ne vesimuodostumat, joiden hyvä tai erinomainen tila on vaarassa heikentyä. Näille vesille on arvioitu tilaa heikentävät tekijät eli merkittävät paineet.  Merkittävät paineet ovat olleet perustana toimenpiteiden suunnittelulle. Hyvää huonommassa tilassa on Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella yhteensä 134 muodostuma. Riskivesiä, joiden hyvä tai erinomainen tila on vaarassa heiketä on yhteensä 121 kpl. Liitteessä 6 on esitetty Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen riskivesistä muodostumakohtaisia tietoja kuten niihin kohdistuvat merkittävät paineet sekä muu perustelu riskivedeksi määrittelylle.

Taulukossa 21 on esitetty yhteenveto Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesimuodostumien tilaa heikentävistä tekijöistä erikseen järvien ja jokien osalta. Maatalous on merkittävänä paineena 220 vesimuodostumassa. Eniten maatalouden paineita on Saarijärven reitillä ja Viitasaaren reitillä. Metsätalous on arvioitu merkittäväksi paineeksi 105 vesimuodostumassa, joista vähän yli puolet oli Saarijärven reitillä. Haja- ja loma-asutuksen jätevedet ovat merkittävänä paineena 38 vesimuodostumassa, joista kaksi kolmasosaa on Suur-Päijänteen alueella ja Leppäveden - Kynsiveden alueella. Pistekuormituksesta turvetuotanto on merkittävänä paineena yhteensä 33 vesimuodostumassa, joista 18 vesimuodostumaa on Saarijärven reitillä. Muut merkittävät paineet sijoittuvat melko tasaisesti eri suunnittelualueille.

Taulukko 21. Merkittävät pintavesien tilaa heikentävät paineet Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesimuodostumissa.

Merkittäväksi tunnistettu paine 

Järvet 

Joet 

Lkm 

% 

Lkm 

% 

Hajakuormitus 

Maatalous

130

40,0 %

90

60,0 %

Metsätalous

56

17,2 %

49

32,7 %

Haja-asutus- ja loma-asutus

29

8,9 %

9

6,0 %

Hulevedet

3

0,9 %

1

0,7 %

Pistekuormitus 

Turvetuotanto 

19

5,8 %

14

9,3 %

Yhdyskuntien jätevedet 

6

1,8 %

4

2,7 %

Teollisuuslaitokset 

3

0,9 %

3

2,0 %

Pilaantuneet maa-alueet ja hylätyt teollisuusalueet

1

0,3 %

   

Vesiviljely 

1

0,3 %

5

3,3 %

Hydrologis-morfologiset muutokset 

Esteet ja padot 

   

30

20,0 %

Hydrologiset muutokset 

   

7

4,7 %

Morfologiset muutokset 

1

0,3 %

43

28,7 %

Muut paineet 

Sisäinen kuormitus ja muu rehevöityminen 

12

3,7 %

   

Muu paine (alhainen pH)

   

2

1,3 %

Karttakuva toimenpideohjelma-alueesta ja pintavesimuodostumien riskiarvio. Kartassa on kuvattu eri värein onko muodostuman tila saavutettu, onko sen tila uhattuna ilman toimenpiteitä vai onko tila saavuttamatta.

Kuva 17. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen pintavesien ekologisen tilan riskiarvio.