14.3.2 Hyvän kemiallisen tilan saavuttaminen

Pintavesien kemiallisen tavoitetilan arviointi on tehty kaikille tarkastelluille vesimuodostumille uusimpien luokittelutulosten ja vesimuodostumiin kohdistuvien paineiden perusteella. Kaikille pintavesimuodostumille, joiden kemiallinen tila on hyvää huonompi, on arvioitu tavoitetilan saavuttamisen aikataulu ja arvioitu poikkeaman syyt.

Bromatut difenyylieetterit

Bromattujen palonestoaineiden (PBDE) osalta kemiallisen tilan aikataulupoikkeama on asetettu kaikille vesimuodostumille vuoteen 2027. Aineryhmän ympäristölaatunormi on kolmannelle vesienhoitokaudelle asetettu ahveneen, joka on huomattavasti veteen asetettua ympäristölaatunormia tiukempi. Bromatut difenyylieetterit ovat kaukokulkeutuvina, pysyvinä ja eliöstöön kertyvinä aineina levittyneet kautta maapallon ja niiden pitoisuudet kalassa ylittävät ympäristönlaatunormin kaikkialla.  Uudet päästöt on pyritty lopettamaan kansainvälisin sopimuksin. PBDEn hitaasta hajoamisesta johtuen normiylitys jatkunee pitkään. Luonnonolosuhteiden takia elpyminen on hidasta. Poikkeaman syynä on luonnonolosuhde.

Elohopea

Yli 90 % ilmaperäisestä Suomen elohopealaskeumasta tulee kaukokulkeutumana maan rajojen ulkopuolelta. Vaikka laskeuma Suomessa on pienentynyt EU:n alueen päästövähennysten johdosta, tämä ei näy kalojen elohopeapitoisuudessa vielä pitkään aikaan, sillä maaperään on varastoitunut valtaosa sinne tulleesta elohopeasta. Pitoisuuksien laskeminen hyväksyttävälle tasolle saattaa kestää hyvin kauan. Elohopealaskeuman hallinta vaatii kansainvälisiä toimia ja edellyttää aikataulusta poikkeamista yhteensä 370 Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesimuodostumalle. Elohopean käyttöä on merkittävästi rajoitettu kansainvälisin sopimuksin. Normiylitykset jatkunevat vielä vuoden 2027 jälkeenkin. Luonnonolosuhteista johtuen elpyminen on hidasta. Poikkeaman syy on luonnonolosuhde. Taulukossa 58 on esitetty niiden vesimuodostumien määrä suunnittelualueittain, joille on esitetty kemiallisen tilan aikataulupoikkeama ahvenen elohopeapitoisuuden perusteella.

 

Taulukko 58. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesimuodostumien määrä suunnittelualueittain, joille on esitetty kemiallisen tilan aikataulupoikkeama vuoteen 2027 ahvenen elohopeapitoisuuden perusteella.

Suunnittelun osa-alue

Kemiallisesta tilasta johtuvien aikataulupoikkeumien määrä

Vesimuodostumien määrä

mittauksiin perustuva

asiantuntija-arvioon perustuva

Suur Päijänteen alue (Keski-Suomen alueella oleva osa)

7

34

Leppäveden - Kynsiveden alue

4

56

Viitasaaren reitti

6

84

Jämsän reitti

2

25

Saarijärven reitti

4

66

Rautalammin reitti (Keski-Suomen alueella oleva osa)

 

3

Sysmän reitti (Keski-Suomen alueella oleva osa)

2

8

Mäntyharjun reitin keskiosa (Keski-Suomen alueella oleva osa)

 

2

Ähtärin ja Pihlajaveden reitti (Keski-Suomen alueella oleva osa)

2

11

Keuruun reitti (Keski-Suomen alueella oleva osa)

5

36

 

Muut aineet

Keski-Suomessa Kaijanjoki-Yltiänjoessa ylittyvät uusista prioriteettiaineista bentso(b)fluorateenin, bentso(k)fluoateenin, bentso(ghi)peryleenin, fluorateenin ja naftaleenin ympäristölaatulaatunormit.  Syynä tähän on alueella 1950-luvulta asti toiminut puutavaran kyllästämö. Näiden aineiden osalta tavoite on asetettu vuoteen 2027. Syy poikkeamiselle on tekninen.