7.4.3 Vaarallisten ja haitallisten aineiden vähentämistarve

Suuri osa kalojen elohopeasta kulkeutuu alueelle kaukokulkeumana, johon vaikuttaminen vesienhoitoaluekohtaisilla toimenpiteillä on vaikeaa. Tarvitaan lisää mittauksiin perustuvia kartoituksia kalan elohopeapitoisuuksista.

Uusista prioriteettiaineista bentso(b)fluoranteenin, bentso(k)fluoranteenin, bentso(ghi)peryleenin, fluoranteenin ja naftaleenin pitoisuudet ylittävät laatunormin Kaijanjoki-Yltiänjoessa. Tarvitaan tarkempia lisäselvityksiä ja tarkkailua tilanteen selvittämiseksi.