6.2.5 Taaja-asutus ja hulevedet

Rakennetut alueet vähentävät veden imeytymistä maaperään ja pohjavedeksi sekä lisäävät virtaamia ja eroosiota kaupunkipuroissa. Hulevedet aiheuttavat hallitsematonta tulvimista ja kuivatusongelmia rakenteeltaan tiivistyneessä kaupunkiympäristössä. Lisäksi viemäriverkostoon pääsevät hulevedet aiheuttavat jäteveden puhdistustehon heikkenemistä jätevedenpuhdistamoilla sekä ohijuoksutuksia viemäriverkossa. Ilmastonmuutos synnyttää myös tarvetta sopeutumiselle ja varautumiselle. Toisaalta hulevesien hallinta luo myös mahdollisuuksia esteettisesti kauniille kaupunkiympäristölle. Keski-Suomen alueella merkittävimmät hulevesivaikutukset esiintyvät Jyväskylässä.

Hulevesien hallintaan on maankäytön suunnittelussa kiinnitetty viime vuosina huomiota. Kuntaliitto on laatinut vuonna 2012 hulevesioppaan. Kuntaliitto on tehnyt vuonna 2019 kyselyn kuntien hulevesien hallinnon organisoinnin nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista kuntien hulevesiasioista vastaaville henkilöille. Jyväskylän kaupungin hulevesiohjelma on valmistunut 19.10.2011. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaupungin hulevesien hallintaa ja edistää tarkoituksenmukaista, kustannustehokasta ja ympäristöön sopivien ratkaisujen käyttöönottoa sekä tehostaa ja selkeyttää hulevesiin liittyviä toimintoja eri hallintokuntien kesken. Osayleiskaavoissa on esitetty merkittävien pintavesien valuntasuuntia ja asemakaavoissa hulevesien käsittelyyn on osoitettu ohjeellisia alueita ja annettu määräyksiä.