7.4.7 Toimenpiteiden lisätarve eri sektoreilla

Luvussa 7 on tarkasteltu toisen vesienhoitokauden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi on kuvattu yleisellä tasolla hyvää huonommassa tilassa oleviin vesimuodostumiin kohdistuvia merkittäviä paineita sekä arvioitu kuormituksen vähentämistarpeita ja hydrologis-morfologisen tilan parantamistarpeita. Tarkastelun pohjalta voidaan arvioida sektoreittain toimenpiteiden lisätarvetta (taulukko 23). Toimenpiteiden lisätarve on otettu huomion toimenpiteiden suunnittelussa (luku 8).

Taulukko 23. Arvio toimenpiteiden riittävyydestä ja niiden lisätarpeesta sektoreittain.

Toimenpiteet riittämättömiä

Toimenpiteet osittain riittämättömiä

Toimenpiteet riittäviä

 

Sektori

Toimen-

piteiden

riittävyys

 Toimenpiteiden lisätarve ja perustelut

Yhdyskunnat

 

Muutama vanha puhdistamo tarvitsee vielä saneerausta. Hulevesien aiheuttamat ohijuoksutukset kuormittavat vesistöjä ja hulevesien kuormitus kasvaa läpäisemättömän pinnan määrän kasvaessa.

Haja- ja loma-asutus

 

Haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpano on viivästynyt ja vaatii edelleen toimenpiteitä. Neuvonnan ja vapaaehtoisten toimien merkitys kasvaa.

Maatalous

 

Maatalous on monin paikoin merkittävä kuormittaja. Toimenpiteiden toimeenpanoon tarvitaan lisää panostusta ja toimenpiteet tulee kohdistaa vesiensuojelun kannalta kuormittavimmille peltolohkoille. Erityisesti tehokkaita vapaaehtoisia toimenpiteitä tarvitaan nykyistä enemmän.

Metsätalous

 

Metsätalous on paikoin merkittävä kuormittaja. Ehdotetut vesiensuojelutoimet tulee ottaa kattavasti käyttöön vesistövaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi kuormitusherkimmille alueille tulee kohdentaa metsätalouden perusvesiensuojelutasoa tehokkaampia toimenpiteitä. Koulutuksella ja neuvonnalla tärkeä rooli. Vesiensuojeluun kohdennettavaa luonnonhoitorahoitusta tulee suunnata erityisesti vesiensuojelun riskikohteisiin.

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

 

Erityisesti vapaaehtoisuuteen perustuvien toimenpiteiden toteutus on riippuvainen resursseista ja toteuttajatahoista. Toistaiseksi voimassa olevat vanhat vesiluvat rajoittavat nousuesteiden poistamista. Alueellinen vesistökunnostusverkosto tulee jatkossa olemaan tärkeänä apuna vesistökunnostuksia suunnitteleville ja toteuttaville tahoille.

Teollisuus

 

Teollisuus saattaa aiheuttaa paikallisesti merkittävää kuormitusta. Teollisuuden kuormitusta ohjataan ympäristönsuojelulain mukaisilla ympäristöluvilla soveltaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Kalankasvatus

 

Kalankasvatus saattaa aiheuttaa paikallisesti merkittävää kuormitusta. Vesiensuojelua tehostetaan kalankasvatuslaitoksilla ympäristölupien kautta.  

Turvetuotanto

 

Uuden ympäristönsuojelulain mukaan kaikki turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus on tullut luvanvaraiseksi. Tämä tarkoittaa jo olemassa olevien pienten turvetuotantoalueiden luvittamista ja niiden vesiensuojelun tarkistamista vastaamaan BATn tasoa. Vaikka turvetuotantoalueella on luvanmukainen vesiensuojelurakenne, eivät ne aina toimi luvan mukaisesti ja tarvitsevat edelleen tehostamistoimia. On erityisen tärkeää varmistaa, että vesiensuojelumenetelmä toimii suunnitellusti ja kaikissa virtaamaolosuhteissa. Koska turvetuotantoalueita poistuu lähivuosina paljon, tulee jälkikäytön valintaan kiinnittää erityistä huomiota.