4.3 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialuekohtaiset suojelusuunnitelmat ovat viime vuosina olleet yhä merkittävämpi pohjaveden suojelukeino, kun taas vedenottamokohtaisia suoja-alueita on rajattu yhä vähemmän. Suojelusuunnitelman tarkoitus on ohjata pohjavedensuojelua rajoittamatta tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueella. Suojelusuunnitelmamenettely poikkeaa suoja-aluemenettelystä muun muassa siten, että suojelusuunnitelmia ei vahvisteta aluehallintovirastossa eikä niillä ole sitovia oikeudellisia seurausvaikutuksia. Suojelusuunnitelmien laadinnasta tai laadituttamisesta vastaavat pääasiassa kunnat ja muut pohjavedenottajat. Suojelusuunnitelmia varten kerätään tiedot pohjavesialueen maankäytöstä, toiminnoista, maa- ja kallioperägeologiasta sekä hydrogeologiasta. Tällaisilla tiedoilla ohjataan maankäyttöä sopivilla pohjavedensuojelutoimenpiteillä.

Suomessa pohjavesialueen suojelusuunnitelmia on tehty noin 1 000 kappaletta. Tavoitteena on laatia suojelusuunnitelma ainakin kaikille riskinalaisille pohjavesialueille ja päivittää ennen vuotta 2000 laaditut suojelusuunnitelmat. Keski-Suomen maakunnassa suojelusuunnitelmia on laadittu 33 ja ne kattavat 210 pohjavesialuetta (taulukko 3). Suojelusuunnitelmista kuusi on laadittu ennen vuotta 2000, neljä vuosina 2001–2010 ja 20 vuosina 2011–2020.

Taulukko 3. Keski-Suomen maakunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatilanne (15.9.2021).

Vesienhoitoalue

VHA2

VHA3

Pohjavesialueluokka

1

1E

2

2E

E

1

1E

2

2E

E

Pohjavesialuemäärä, kpl

85

24

64

26

8

12

1

11

2

1

Laadittu, kpl

80

23

55

20

4

11

1

12

2

1

Laadinnassa, kpl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laatimatta, kpl

5

1

9

6

4

0

0

0

0

0