3.2.2 Turvetuotanto

Turvetuotantopinta-ala oli vuoden 2019 lopussa Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella noin 5 500 ha. Tällä hetkellä turvetuotantopinta-alaa poistuu käytöstä enemmän kuin uutta turvetuotantopinta-alaa otetaan käyttöön. Turvetoimiala on useiden ennusteiden mukaan pienenemässä lähivuosikymmenten aikana. Energiaturpeen käyttö on puolittunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana ja toimiala ennustaa, että energiaturpeen kysyntä edelleen laskee vuoden 2018 tasosta puoleen noin vuoteen 2025 mennessä.

Suomessa turvetuotanto siirtyy yhä enemmän energiaturpeesta kasvualustaturpeiden tuotantoon. Kasvuturvetta tarvitaan nykyistä enemmän siksi, että vaihtoehtoisia ja riittävän hyviä materiaaleja (kookoskuitu, lasivilla, kuori, komposti jne.) ei ole olemassa sellaisia määriä, jotka voisivat korvata turpeen käyttöä kasvualustoissa. Maataloudessa kuiviketurpeiden käytön ennustetaan säilyvän nykytasolla tai laskevan jonkin verran. Vaikka tilojen määrä vähenee, niin jatkavien tilojen koko kasvaa. Kuiviketurve on hyvä raaka-aine karjan kuivittamiseen ja karjanlannan käsittelyyn. Lisäksi turvetoimiala kehittää turveraaka-aineesta valmistettavia korkeamman jalostusasteen tuotteita kansainvälisille markkinoille. Huolimatta siitä, että kasvuturpeen, kuiviketurpeen ja turpeen uusien käyttömuotojen kysyntä kasvaa, turpeen kokonaiskysyntä alenee. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä tuotetaan 50–70 % vähemmän turvetta kuin tällä hetkellä. Samalla myös tuotannossa olevat pinta-alat pienenevät osapuilleen samassa suhteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla turvetuotannosta johtuva kuormitus pienenee.

Olemassa olevien turvetuotantoalueiden vesiensuojelun taso on parantunut ja tulee parantumaan toimenpideohjelmakaudella, koska kaikki turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus ovat luvanvaraista koosta riippumatta. Myös ilman lupaa toiminnassa oleville alle 10 ha:n turvetuotantoalueille ympäristönsuojelulain muutoksella (327/2016) annettu siirtymäaika päättyy. Mikäli toimintaa aiotaan alle 10 ha:n alueilla jatkaa, tulee niille hakea lupa 1.9.2020 mennessä. Näitä ympäristölupahakemuksia on Keski-Suomen alueelta aluehallintovirastossa (AVI) käsiteltävänä viisi kappaletta (tilanne vuoden 2020 lopulla). Uusien tuotantoalueiden ympäristöluvissa edellytetään aina parhaan käyttökelpoisen vesienkäsittelyn (BAT) käyttöä. Vuonna 2019 noin 98,6 %:lla Keski-Suomen turvetuotantopinta-alasta on käytössä BAT-tekniikka (pintavalutuskenttä, kasvillisuuskenttä/-kosteikko tai kemiallinen vesienkäsittely). Turvetuotannon päästöjen ja vesistövaikutusten tarkkailu on myös kehittynyt ja on jo varsin kattavaa.